Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
27.01.2023, 17:45

AGO Zawarcie aneksu nr 2 do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną - Helios S.A.

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Agora", "Spółka") w nawiązaniu do komunikatów giełdowych nr 35/2020 z dnia 24 września 2020 r., 32/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r., oraz 44/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r., powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Helios S.A. („Helios”) aneksu nr 2 („Aneks”) do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Santander”), o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2020 z 24 września 2020 r. („Umowa”). Spółka, jako poręczyciel, wyraziła zgodę na zawarcie Aneksu w dniu 27 stycznia 2023 r.
Na mocy Aneksu, zabezpieczenia przewidziane Umową zostały zmienione w ten sposób, że w ramach dodatkowego zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z Umowy, Spółka objęła poręczeniem udzielonym w związku z umową o kredyt rewolwingowy z dnia 23 grudnia 2020 r. z Santander (z gwarancją spłaty 80% kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 44/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r., również spłatę zobowiązań wynikających z Umowy do kwoty 9.000.000 zł. Poręczenie jest dodatkowo zabezpieczone oświadczeniem Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożonym w formie aktu notarialnego. Pozostałe zabezpieczenia Umowy nie uległy zmianie. Aneks przewiduje również dostosowanie wskaźników finansowych (m.in. DSCR (wskaźnik pokrycia obsługi długu) oraz Zadłużenia Netto / EBITDA), do których utrzymywania zobowiązana jest spółka Helios S.A., analogicznie do tych, które zostały wskazane w komunikacie 44/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-27
AGO Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. zwołanym na dzień 1 marca 2027 r. i kontynuowanym po przerwie w dniu 27 marca 2023 r.
5,76
-1,56
2023-03-27
AGO Uchwały podjęte po przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A. w dniu 27 marca 2023 r.
5,76
-1,56
2023-03-24
AGO Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A.
5,56
-1,98
2023-03-15
AGO Przewidywane księgowe zdarzenie jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe za 1. kwartał 2023 roku
6,00
-3,17
2023-03-01
AGO Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 1 marca 2023 r.
5,80
+1,72
2023-02-27
AGO Zawarcie Umowy Sprzedaży 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze w wykonaniu Opcji Call 1
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Podjęcie przez Spółkę decyzji o zamiarze wykonania opcji kupna 11% udziałów spółki Eurozet sp. z o.o. i złożenie przez Spółkę zawiadomienia o żądaniu wykonania Opcji Call 1
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zakończenie negocjacji i zawarcie przez Spółkę z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze umowy pożyczki na finansowanie nabycia przez Spółkę 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. od SFS Ventures s.r.o., w wyniku którego to nabycia Spółka stanie się większościowym wspólnikiem spółki Eurozet sp. z o.o. oraz dokumentów zabezpieczenia spłaty pożyczki
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zakończenie negocjacji i podpisanie aneksu nr 6 do umowy wspólników Eurozet
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zmiana do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz do umowy o kredyt inwestycyjny zawartych przez Spółkę z Santander Bank Polska S.A
5,56
+2,52