Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
27.01.2023, 23:18

TRK Zakończenie procesu cyklicznego przeglądu kontraktów spółki Trakcja S.A. za czwarty kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zakończono proces cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych za czwarty kwartał 2022 roku, tj. od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2022 roku na potrzeby przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. W związku z tym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości jego wpływ na wynik finansowy Spółki za ten okres.
W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów. W IV kwartale 2022 roku łączny wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto Spółki był dodatni i wyniósł 1 381 tys. zł. Główne czynniki, które w największym stopniu negatywnie wpłynęły na kwotę aktualizacji to: 1) powrót do założenia o pełnej realizacji jednego z kontraktów kolejowych z uwagi na ustanie przeszkód uniemożliwiających jego wykonanie, w tym ujęcie przewidywanych kosztów jego wydłużenia; 2) uwzględnienie ważonych ryzykiem wartości kar umownych w związku z otrzymaniem not obciążeniowych oraz potrąceń; 3) ujęcie zwiększonych kosztów związanych z koniecznością zmiany zakontraktowanych podwykonawców; 4) aktualizacja szacunków kosztów oraz efektów zakładanych rozstrzygnięć procesów sądowych. Jednocześnie pozytywny wpływ na wynik brutto w IV kwartale 2022 roku miała aktualizacja budżetów kontraktów w zakresie wartości przychodów w związku: 5) z rozpoznaniem przychodów z tytułu roszczeń, m.in. na kontrakcie, o którym mowa w punkcie 1; 6) z ograniczeniem presji inflacyjnej dotyczącej kosztów realizacji inwestycji; 7) z pozytywnym wpływem wdrażanych działań restrukturyzacji operacyjnej; 8) z pozytywnym wpływem związanym z uzyskaniem pożyczki oraz z uruchomieniem środków z dokapitalizowania, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 75/2022 i 86/2022; 9) ze zwiększeniem wartości waloryzacji kontraktowej. Wstępne szacunki wyników finansowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu gromadzenia danych finansowych i wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych. Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy zostaną przekazane w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za okres 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2022 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych zostanie opublikowany w dniu 6 kwietnia 2023 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Inne komunikaty