Trwa ładowanie...
Notowania

NTT Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2023 roku

Zarząd NTT System S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Zakręcie, działając zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (zwanego dalej: "Rozporządzeniem" - Dz.U.2018.0.757) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023, rozpoczynającym się 1 stycznia 2023 roku, a kończącym 31 grudnia 2023 roku.
I.Skonsolidowane raporty kwartalne: - za I kwartał 2023 r. - 30 maja 2023 roku. - za III kwartał 2023 r. - 29 listopada 2023 roku. II.Skonsolidowany raport półroczny: - za I półrocze 2023 r. – 29 września 2023 roku. III.Raport roczny i skonsolidowany raport roczny: - za 2022 r. – 31 marca 2023 roku.(termin zmieniony - poprzednio 3 kwietnia 2023 r.) - za 2023 r. – 29 marca 2024 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że: - na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, - na podstawie §62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, - na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.

Inne komunikaty