Trwa ładowanie...
Notowania

PRT Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

Realizując obowiązek określony w § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie”), Zarząd PROTEKTOR Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że raporty okresowe w 2023 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. Jednostkowy raport roczny za rok 2022: 28 kwietnia 2023 roku. 2. Skonsolidowany raport roczny za rok 2022: 28 kwietnia 2023 roku. 3. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku: 30 maja 2023 roku. 4. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku: 29 września 2023 roku. 5. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku: 29 listopada 2023 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia, zaś skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywać raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi oraz czwarty kwartał 2023 roku. Ponadto zgodnie z § 79 ust. 5 Rozporządzenia Emitent będzie przekazywać rozszerzony skonsolidowany raport półroczny wyłącznie za pierwsze półrocze 2023 roku.

Inne komunikaty