Trwa ładowanie...
Notowania
ALTUSTFI: strona spółki
31.01.2023, 16:13

ALI Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2023

Treść raportu: ALTUS S.A („Spółka”) informuje o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2023 zgodnie z poniższym harmonogramem:
1. skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 30 marca 2023 r. 2. jednostkowy raport roczny za 2022 r. – 30 marca 2023 r. 3. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 07 maja 2023 r. 4. rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 30 sierpnia 2023 r. 5. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 10 listopada 2023 r. Spółka oświadcza, że na podstawie § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757; dalej „Rozporządzenie”), Spółka, jako jednostka dominująca, nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych w 2023 r. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać kwartalne informacje finansowe, sporządzone zgodnie z MSR, zawierające informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia. Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego, tylko skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania. Ponadto, Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku oraz II kwartał 2023 roku, zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 80 ust. 1 w zw. z § 79 ust. 1, § 79 ust. 5 oraz § 79 ust. 7, § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-21
ALI Informacja o zmianie terminu przekazania raportu okresowego
1,70
+2,94
2023-03-02
ALI Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
1,92
0,00
2023-01-31
ALI Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2023
1,89
-1,06
2022-12-21
ALI Rejestracja przez Krajowy Rejestr Sądowy połączenia z podmiotem zależnym Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego podmiotu zależnego Spółki. Nabycie akcji własnych przez podmiot zależny Spółki w celu ich następczego umorzenia.
1,38
+0,36
2022-11-16
ALI Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydane przez Komisje Nadzoru Finansowego decyzje w zakresie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
1,26
+4,35
2022-11-16
ALI Uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację
1,26
+4,35
2022-11-10
ALI QS 3/2022: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,27
+4,31
2022-10-18
ALI Doręczenie decyzji KNF w sprawie wniosku Altus S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r.
1,38
0,00
2022-10-10
ALI Zawarcie Umowy Inwestycyjnej przez podmioty zależne.
1,27
0,00
2022-10-10
ALI Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu istotnych negocjacji przez podmiot zależny.
1,27
0,00