Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Publikacja suplementu nr 2 do Memorandum Informacyjnego

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") w związku z podjętą w dniu 1 lutego 2023 roku uchwałą nr 1/02/2023 w sprawie przyjęcia suplementu nr 2 do Memorandum akcji serii D oraz nawiązaniu do raportu ESPI nr 96/2022 informuje, iż w związku z koniecznością aktualizacji informacji umożliwiających ocenę sytuacji finansowej Emitenta, a dotyczących czynności ryzyka opisanych w Memorandum Informacyjnym oraz w związku z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany siedziby Emitenta, na stronach internetowych: https://www.prefagroup.pl oraz Ventus Asset Management S.A. https://www.ventusam.pl został opublikowany suplement nr 2 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) i nie więcej niż 340 000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy.
Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na akcje przed publikacją niniejszego suplementu, mogą wycofać zgodę na subskrypcję akcji poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do 3 lutego 2023 roku włącznie. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty