Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 3 do Suplementu nr 2

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na stronach internetowych: https://www.prefagroup.pl oraz Ventus Asset Management S.A. https://www.ventusam.pl został opublikowany Komunikat Aktualizujący nr 3 do Suplementu nr 2 opublikowanego przez Emitenta w dniu 1 lutego 2023 r. do Memorandum Informacyjnego opublikowanego przez Emitenta w dniu 1 grudnia 2022 r. sporządzonego przez Spółkę w związku z ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) i nie więcej niż 340 000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy.
Komunikat Aktualizujący nr 3 sporządzony został w związku z wydłużeniem terminu na wycofanie zgody na subskrypcję Akcji, wskazanego w Suplemencie nr 2 opublikowanym przez Emitenta w dniu 1 lutego 2023 r. do Memorandum Informacyjnego opublikowaneg przez Emitenta w dniu 1 grudnia 2022 r. W treści Suplementu nr 2 wprowadza się następujące zmiany: Na str. 1. Było: Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego suplementu, mogą wycofać zgodę na subskrypcję Akcji poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do 3 lutego 2023 roku włącznie. Jest: Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego suplementu, mogą wycofać zgodę na subskrypcję Akcji poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji Komunikatu Aktualizującego nr 3 tj. do 7 lutego 2023 roku włącznie. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty