Trwa ładowanie...
Notowania
KRUK: strona spółki
3.02.2023, 21:23

KRU Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 3 lutego 2023 roku otrzymał od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzającego Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Generali DFE) informację z dnia 3 lutego 2023 r. (Informacja) , że w wyniku przejęcia zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE) przez Towarzystwo, w dniu 1 lutego 2023 r. , na podstawie art. 66 ust. 1 i 6 oraz art. 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.), udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów spółki Kruk S.A. na rachunkach funduszy: Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE oraz NNLife DFE (zwane łącznie Funduszami) przekroczył próg 5%, o następującej treści:
Na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554.) - (Ustawa), Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo) zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Generali DFE) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18, informuje, że w wyniku przejęcia zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE) przez Towarzystwo, w dniu 1 lutego 2023 r. , na podstawie art. 66 ust. 1 i 6 oraz art. 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.), udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów spółki Kruk S.A. na rachunkach funduszy: Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE oraz NNLife DFE (zwane łącznie Funduszami) przekroczył próg 5%. Przed przejęciem zarządzania Łącznie Generali OFE i Generali DFE posiadały 768 575 (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowiło 3,98% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 768 575 (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 3,98% udziału w ogólnej liczbie głosów; Łącznie NNLife OFE i NNLife DFE posiadały 827 375 (słownie: osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięc) akcji, co stanowiło 4,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 827 375 (słownie: osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięc) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,28% udziału w ogólnej liczbie głosów;   Po przejęciu zarządzania Fundusze Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE i NNLife DFE posiadały łącznie 1 595 950 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowiło 8,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1 595 950 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 8,26% udziału w ogólnej liczbie głosów; Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusze uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero. Łączna suma liczby głosów Funduszy obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 1 595 950 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) co stanowi 8,26% udziału w ogólnej liczbie głosów

Inne komunikaty