Trwa ładowanie...
Notowania

NVA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki

Zarząd spółki P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach („Emitent”, "Spółka") otrzymał zawiadomienie Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., sporządzone na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt. 2b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2022, poz. 2554) informujące, że w wyniku przejęcia zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Generali PTE S.A., udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Emitenta na rachunkach funduszy: Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE oraz NNLife DFE przekroczył próg 5%.
Przed przejęciem zarządzania, łącznie Generali OFE i Generali DFE posiadały 0 akcji, co stanowiło 0,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów. Łącznie NNLife OFE i NNLife DFE posiadały 1 073 297 akcji, co stanowiło 10,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1 073 297 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 7,56% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po przejęciu zarządzania, fundusze Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE i NNLife DFE posiadały łącznie 1 073 297 akcji, co stanowiło 10,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1 073 297 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 7,56% udziału w ogólnej liczbie głosów, w tym NNLife OFE posiadał 1 073 297 akcji, co stanowiło 10,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1 073 297 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 7,56% udziału w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Inne komunikaty