Trwa ładowanie...
Notowania
NEWAG: strona spółki
6.02.2023, 10:58

NWG Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”), zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym („Generali OFE”) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym („Generali DFE”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”), zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym („Generali OFE”) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym („Generali DFE”), poinformowało, że w wyniku przejęcia zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym („NNLife OFE”) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym („NNLife DFE”) przez Towarzystwo, w dniu 1 lutego 2023 r., na podstawie art. 66 ust. 1 i 6 oraz art. 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.), udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Spółki na rachunkach funduszy: Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE oraz NNLife DFE (zwane łącznie Funduszami) przekroczył próg 5%. Przed przejęciem zarządzania Łącznie Generali OFE i Generali DFE posiadały 470 986 akcji, co stanowiło 1,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 470 986 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 1,05% udziału w ogólnej liczbie głosów; Łącznie NNLife OFE i NNLife DFE posiadały 2 875 879 (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowiło 6,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 2 875 879 (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 6,39% udziału w ogólnej liczbie głosów; Po przejęciu zarządzania Fundusze Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE i NNLife DFE posiadały łącznie 3 346 865 (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowiło 7,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3 346 865 (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 7,44% udziału w ogólnej liczbie głosów; w tym NNLife OFE posiadał 2 875 879 akcji (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) stanowiących 6,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 2 875 879 głosy (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 6,39% udziału w ogólnej liczbie głosów. Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusze uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero. Łączna suma liczby głosów Funduszy obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 3 346 865 (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) co stanowi 7,44% udziału w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554). (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539).

Inne komunikaty