Trwa ładowanie...
Notowania
MENNICA: strona spółki
6.02.2023, 16:01

MNC Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 03 lutego 2023 roku, na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2554 t.j. z dnia 2022.12.09) (dalej: „Ustawa”), Spółka otrzymała zawiadomienie od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej: „Towarzystwo”) zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: „Generali OFE”) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (dalej: „Generali DFE”) z siedzibą w Warszawie w którym informuje, iż w wyniku przejęcia zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Towarzystwo, w dniu 01 lutego 2023 r., na podstawie art. 66 ust. 1 i 6 oraz art. 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 2022 r. Poz. 2342 z późn. zm.), udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Emitenta na rachunkach funduszy: Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE oraz NNLife DFE (dalej łącznie: „Fundusze”) przekroczył próg 10%.
Przed przejęciem zarządzania: Łącznie Generali OFE i Generali DFE posiadały 0 akcji, co stanowiło 0,00% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0 (słownie: zero) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów. Łącznie NNLife OFE i NNLife DFE posiadały 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, co stanowiło 10,60 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,60% udziału w ogólnej liczbie głosów; Po przejęciu zarządzania: Fundusze Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE i NNLife DFE posiadały łącznie 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji, co stanowiło 10,60 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,60% udziału w ogólnej liczbie głosów; W tym NNLife posiadał 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) akcji stanowiących 10,60% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,60% udziału w ogólnej liczbie głosów. Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusze uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłączeni przez rozliczenie pieniężne wynosi zero. Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero. Łączna suma liczby głosów Funduszy obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy wynosi 5 415 041 (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterdzieści jeden) co stanowi 10,60% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty