Trwa ładowanie...
Notowania

PRT Rezygnacja z realizacji strategii Spółki w związku ze zmianą okoliczności.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. oraz w związku z przygotowaniem budżetu na rok 2023 dla Grupy Kapitałowej Protektor, dokonał w ostatnim czasie rewizji podejścia strategicznego i przyjętych w „Strategii Grupy Kapitałowej Protektor 2020-2023” założeń dla Spółki i Grupy. Strategia 2020-2023 została opracowana i przyjęta w pierwszej połowie 2020 roku, który był rokiem wyjątkowej niepewności i niestabilności na rynku – zarówno polskim, jak i światowym. O przyjęciu Strategii 2020-2023 Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku.
Brak powodzenia realizacji Strategii 2020-2023 wynika z nieprzewidywalnych okoliczności, które w ostatnich latach w sposób bezprecedensowy zmieniły otoczenie biznesowe, w ramach którego Spółka i Grupa prowadzą działalność. Spółka nie była bowiem obiektywnie w stanie przewidzieć, czasu trwania i zakresu oddziaływania pandemii COVID-19 ani jak bardzo poważne konsekwencje gospodarcze i społeczne przyniesie. Co więcej, przyjmując Strategię 2020-2023 Spółka nie mogła spodziewać się wybuchu wojny w Ukrainie. Oba wspomniane zdarzenia zachwiały światowymi rynkami, powodując przede wszystkim globalne problemy w łańcuchu dostaw (w tym w zakresie cen oraz dostępności towarów i materiałów). Efekt zaistniałych zdarzeń jest dla Spółki i Grupy wielowymiarowy, wybuch konfliktu i prowadzone działania wojenne wprowadziły poważny stan niepewności co do bezpieczeństwa produkcji realizowanej przez zależny od Spółki podmiot na terytorium Naddniestrza, tj. autonomicznego regionu Mołdawii istotnie powiązanego gospodarczo i politycznie z Rosją. Ponadto dla obecnej sytuacji Spółki i Grupy oraz możliwości ich rozwoju zgodnie z założonymi celami. Nie bez znaczenia pozostaje również niespotykany w poprzedniej dekadzie wzrost cen towarów i usług, a także kosztów pracy (w tym w związku z presją płacową związaną zarówno z inflacją jak i wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę). W związku z występującą inflacją wzrosły także stopy procentowe, powodując wzrost kosztów obsługi finansowania zewnętrznego. Mając powyższe na względzie, w ocenie Zarządu Spółki, realizacja Strategii 2020-2023 w aktualnym, zmienionym w stosunku do przewidywanego otoczeniu rynkowym nie jest możliwa ani uzasadniona. W związku z tym, Zarząd postanowił podjąć uchwałę o jej uchyleniu. W ocenie Zarządu, ww. Strategia została częściowo zrealizowana w następujących obszarach: w zakresie konsolidacji i przeniesienia działów wspólnych do Polski, przebudowy struktury organizacyjnej, rozwoju produktu, wdrożenia własnego sklepu internetowego. Spółka jest także w trakcie zmiany struktury produkcji. Nie udało się natomiast zrealizować zakładanych wyników finansowych. Jednocześnie Zarząd informuje, że w 2023 roku rozpoczną się prace nad nową strategią dla Spółki oraz Grupy Kapitałowej, uwzględniającej w szczególności zmienione otoczenie makroekonomiczne oraz sytuację polityczną. O przyjęciu nowej strategii Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty