Trwa ładowanie...
Notowania
UNIMOT: strona spółki
8.02.2023, 17:20

UNT Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał i cały 2022 rok

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych danych finansowych za IV kwartał i cały 2022 rok („Dane Wstępne”) podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.
Skonsolidowane Dane Wstępne wynoszą: 1. Przychody od klientów zewnętrznych: • IV kwartał 2022 r.: 3 564 mln zł, • rok 2022: 13 264 mln zł. 2. EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją): • IV kwartał 2022 r.: 236,4 mln zł, • rok 2022: 510,7 mln zł. 3. EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe): • IV kwartał 2022 r.: 222,1 mln zł, • rok 2022: 502,3 mln zł. Porównywalne, dane skonsolidowane 2021 r. wynoszą: 1. Przychody od klientów zewnętrznych: • IV kwartał 2021 r.: 2 815 mln zł, • rok 2021: 8 175 mln zł. 2. EBITDA: • IV kwartał 2021 r.: 35,7 mln zł, • rok 2021: 116,4 mln zł. 3. EBITDA Skorygowana: • IV kwartał 2021 r.: 13,1 mln zł, • rok 2021: 70,6 mln zł. Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w IV kwartale 2022 r. miały poniższe czynniki: • utrzymujący się wysoki poziom marż w segmencie oleju napędowego i biopaliw oraz w segmencie LPG był konsekwencją wysokich premii lądowych oraz niedoborów mocy logistycznych. Było to związane z trwającą wojną w Ukrainie, dużą niepewnością na rynkach globalnych oraz skutkami wprowadzonych sankcji na Białoruś i Rosję. W 4 kwartale 2022 r. wysokie wyniki finansowe Grupy Emitenta zostały osiągnięte dzięki podjętym przez Grupę działaniom w zakresie zwiększenia potencjału logistycznego dostępnego na potrzeby Grupy Emitenta, • Osiągnięcie w IV kwartale 2022 r. wolumenu sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 435 tys. m3 (wzrost o 1 proc. r/r) oraz zwiększenie sprzedaży gazu LPG o 24 proc. r/r do 70 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz zaspakajania potrzeb gospodarki ukraińskiej i ludności Ukrainy w zakresie dostaw paliw, • skuteczna realizacja strategii handlowej przyjętej na IV kwartał 2022 r. w zakresie obrotu energią elektryczną, • wykorzystanie zmienności rynku w zakresie cen gazu ziemnego przy użyciu wynajętych pojemności magazynowych, • wyniki finansowe ostatniego kwartału 2022 r. były pod presją wyzwań logistycznych, które ograniczyły możliwości wykorzystania szans rynkowych, kosztów związanych z realizacją projektu przejęcia aktywów Lotos Terminale S.A. (raport bieżący nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r.) oraz wyższych kosztów osobowych związanych z utworzeniem rezerwy na premie za 2022 r. Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Emitenta wstępnych danych finansowych za IV kwartał 2022 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie rocznym za 2022 r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-14
UNT Zawarcie umowy o gwarancję ubezpieczeniową
99,80
+1,40
2023-03-07
UNT Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży 90 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
106,40
-0,38
2023-02-22
UNT Zawarcie kolejnych umów na zakup wagonów kolejowych o istotnej łącznej wartości
107,00
0,00
2023-02-08
UNT Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał i cały 2022 rok
110,20
-0,54
2023-02-03
UNT Zawarcie przez UNIMOT Investments sp. z o.o. przyrzeczonej warunkowej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
106,80
+1,12
2023-01-31
UNT Zawarcie przez Emitenta i UNIMOT Investments sp. z o.o. porozumienia w sprawie zabezpieczenia akcyzowego w związku z planowaną transakcją nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. oraz zabezpieczenie przez Emitenta zobowiązań w postaci wystawienia weksla in blanco
109,20
+4,95
2023-01-25
UNT Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
107,20
+1,49
2023-01-09
UNT Zawarcie przez Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
91,00
+2,53
2022-12-30
UNT Odstąpienie od publikacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2023 r. z powodu braku możliwości oszacowania wpływu zewnętrznych czynników niezależnych od Emitenta oraz planowanego nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
91,00
-1,21
2022-12-21
UNT Podpisanie przez spółkę zależną od Emitenta drugiego aneksu do Umowy Kredytów zawartej w związku z finansowaniem nabycia akcji Lotos Terminale S.A.
90,90
0,00