Trwa ładowanie...
Notowania
EVEREST: strona spółki
9.02.2023, 18:39

NXG Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania przez akcjonariusza

Spółka pod firmą NEXITY GLOBAL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”) informuje, że w dniu 9.02.2023 r. otrzymała zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego, który działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit a) w związku z art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy zawiadomił, o zmianie pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna („Podmiot zależny”), dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”).
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana udziału została spowodowana zbyciem przez Podmiot zależny w dniu 1 lutego 2023 r. w drodze transakcji sesyjnych łącznie 12 889 akcji Spółki. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału: - bezpośrednio Pan January Ciszewski posiadał 2 744 772 akcji stanowiących 27,45% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 2 744 772 głosów, co stanowiło 27,45% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, - pośrednio wraz z Podmiotem zależnym posiadał 3 042 611 akcji stanowiących 30,43% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 3 042 611 głosów, co stanowiło 30,43% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z czego Podmiot zależny posiadał 297 839 akcji stanowiących 2,98% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 297 839 głosów, co stanowiło 2,98% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki). 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po zmianie udziału: - bezpośrednio Pan January Ciszewski posiada 2 744 772 akcje stanowiące 27,45% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do wykonywania z nich 2 744 772 głosów, co stanowi 27,45% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, - pośrednio wraz z Podmiotem zależnym posiada 3 029 722 akcje stanowiące 30,30% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do wykonywania z nich 3 029 722 głosów, co stanowi 30,30% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, posiada 284 950 akcji stanowiących 2,85% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 284 950 głosów, co stanowi 2,85% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Bezpośrednio Pan January Ciszewski posiada 2 744 772 głosy, co stanowi 27,45% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pośrednio wraz z Podmiotem zależnym posiada 3 029 722 głosy, co stanowi 30,30% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty