Trwa ładowanie...
Notowania

TAR Powołanie członka Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.

Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 09 lutego 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której z tym samym dniem powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Dutkiewicza na okres do końca wspólnej kadencji Rady Nadzorczej w latach 2020-2023.
W załączeniu Spółka przekazuje życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Rafał Dutkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty