Trwa ładowanie...
Notowania
LENTEX: strona spółki
14.02.2023, 15:55

LTX Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu 14 lutego 2023 r. od akcjonariusza Spółki Pana Leszka Sobika zawiadomienie następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554, „Ustawa o Ofercie”), działając w imieniu spółki „Sobik” Zakład Produkcyjny Spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej („Sobik Zakład Produkcyjny”), a także w imieniu własnym informuję, że w wyniku zawarcia w dniu 10 lutego 2023 roku w ramach realizacji ogłoszonej przez spółkę „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka”) w dniu 27 stycznia 2023 roku Oferty zakupu akcji własnych: a) transakcji zbycia przeze mnie 617 951 akcji Spółki; oraz b) transakcji zbycia przez Sobik Zakład Produkcyjny 378 439 akcji Spółki; doszło do zmiany: 1) o ponad 1% dotychczas posiadanego łącznie przeze mnie i przez Sobik Zakład Produkcyjny udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 2) posiadanego łącznie przeze mnie i przez Sobik Zakład Produkcyjny udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poprzez zejście poniżej progu 33% oraz 33 i 1/3% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej łącznie jako „Zmiana Stanu Posiadania”). Przed Zmianą Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadałem łącznie 14.007.008 akcji Spółki, które stanowiły 35,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 35,02% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 14.007.008 głosów z akcji Spółki, z czego: 1. posiadałem samodzielnie 8.686.998 akcji Spółki, które stanowiły 21,72 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 21,72 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 8.686.998 głosów z akcji Spółki; 2. Sobik Zakład Produkcyjny posiadał samodzielnie 5.320.010 akcji Spółki, które stanowiły 13,30 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 13,30 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 5.320.010 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadam łącznie 13.010.618 akcji Spółki, które stanowią 32,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 32,53% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 13.010.618 głosów z akcji Spółki, z czego: 1. posiadam samodzielnie 8.069.047 akcji Spółki, które stanowią 20,17 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 20,17 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 8.069.047 głosów z akcji Spółki; 2. Sobik Zakład Produkcyjny posiada samodzielnie 4.941.571 akcji Spółki, które stanowią 12,35 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 12,35 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 4.941.517 głosów z akcji Spółki. Łączna suma liczby głosów wynikających z przepisów art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o ofercie jest tożsama z tą podaną powyżej. Leszek Sobik ani Sobik Zakład Produkcyjny nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, a także nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. I Ustawy o ofercie. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.”. Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 ze zm.)

Załączniki

Inne komunikaty