Trwa ładowanie...
Notowania
LENTEX: strona spółki
15.02.2023, 14:25

LTX Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu 15 lutego 2023 r. od akcjonariusza Spółki Pana Leszka Sobika zawiadomienie następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554, „Ustawa o Ofercie”), działając w imieniu spółki „Sobik” Zakład Produkcyjny Spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej („Sobik Zakład Produkcyjny”), a także w imieniu własnym informuję, iż w wyniku nabycia przeze mnie 600 000 sztuk akcji „Lentex” S.A z siedzibą w Lublińcu („Spółka”) w ramach zawartej w dniu 10 lutego 2023 roku transakcji posesyjnej pakietowej w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, doszło do zmiany: 1) posiadanego łącznie przeze mnie i przez Sobik Zakład Produkcyjny udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poprzez przekroczenie progu 33% oraz 33 i 1/3% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej jako „Zmiana Stanu Posiadania”). Przed Zmianą Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadałem łącznie 13.010.618 akcji Spółki, które stanowiły 32,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 32,53% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 13.010.618 głosów z akcji Spółki, z czego: 1. posiadałem samodzielnie 8.069.047 akcji Spółki, które stanowiły 20,17 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 20,17 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 8.069.047 głosów z akcji Spółki; 2. Sobik Zakład Produkcyjny posiadał samodzielnie 4.941.571 akcji Spółki, które stanowiły 12,35 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 12,35 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 4.941.571 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny, posiadam łącznie 13.610.618 akcji Spółki, które stanowią 34,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 34,03 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 13.610.618 głosów z akcji Spółki, z czego: 1. posiadam samodzielnie 8.669.047 akcji Spółki, które stanowią 21,67 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 21,67 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 8.669.047 głosów z akcji Spółki; 2. Sobik Zakład Produkcyjny posiada samodzielnie 4.941.571 akcji Spółki, które stanowią 12,35 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 12,35 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 4.941.571 głosów z akcji Spółki. Łączna suma liczby głosów wynikających z przepisów art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o ofercie jest tożsama z tą podaną powyżej. Leszek Sobik ani Sobik Zakład Produkcyjny nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, a także nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. I Ustawy o ofercie. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.” Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554)

Załączniki

Inne komunikaty