Trwa ładowanie...
Notowania
MONNARI: strona spółki
17.02.2023, 17:30

MON Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 luty 2023 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE oraz informację o zmianie stanu posiadania akcji. Treść przedmiotowego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Pan Mirosław Misztal jako Prezes Zarządu Emitenta oraz jako osoba kontrolująca Modern Model Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, poinformował o transakcji nabycia przez ww. Spółkę 42 000 akcji MONNARI TRADE S.A., w transakcji pakietowej, za cenę 4,75 zł za akcję W dniu 16 lutym 2023 r., MODERN MODEL Sp. z o.o. nabyła 42 000 akcji Emitenta, co stanowi 0,14% w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,12 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Modern Model Sp. z o.o przed zawarciem powyższej umowy, posiadała akcje MONNARI TRADE S.A. w liczbie 2 111 000 akcji Emitenta, co stanowiło 6,91% w kapitale zakładowym oraz 6,01% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku nabycia ww. akcji Modern Model Sp. z o.o. posiada 2 153 000 akcji, co stanowi 7,04% w kapitale zakładowym oraz 6,13 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pan Mirosław Misztal poinformował, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Nabycie akcji Monnari Trade S.A. przez wyżej wymienioną spółkę stanowi pośrednie nabycie przez Pana Mirosława Misztala akcji Emitenta. W wyniku powyższej transakcji, stan posiadania przez niego akcji Emitenta bezpośredni i pośredni uległ zmianie w stosunku do informacji zawartej w Skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2022 r. i wynosi - 10 109 468 akcji (w tym 1 200 000 akcji uprzywilejowanych co do głosu), co stanowi 33,08% w kapitale zakładowym oraz 32,18 % w ogólnej liczbie głosów (11 309 468 głosów) na Walnym Zgromadzeniu. Przed wyżej wymienioną transakcją stan posiadania Pana Mirosława Misztala akcji Emitenta bezpośredni i pośredni wynosił 10 067 468 akcji (w tym 1 200 000 akcji uprzywilejowanych co do głosu), co stanowiło 32,94 % w kapitale zakładowym oraz 11 267 468 głosów, co stanowiło 32,06 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. MODERN MODEL Sp. z o.o. w okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów MONNARI TRADE S.A. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-02-22
MON Wstępne dane za IV kwartał 2022 r.
4,94
-4,05
2023-02-17
MON Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
4,75
-0,11
2023-01-24
MON Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
4,85
-0,21
2023-01-17
MON Zawarcie umowy pożyczki z Rank Progress S.A.
5,00
-0,60
2023-01-05
MON Skup Akcji Własnych
5,10
-2,55
2022-12-30
MON Korekta raportu ESPI 33/2022
5,03
-0,20
2022-12-30
MON Skup Akcji Własnych
5,03
-0,20
2022-12-28
MON Skup Akcji Własnych
4,86
+2,26
2022-12-27
MON Skup Akcji Własnych
4,94
-1,62
2022-12-20
MON Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
5,00
0,00