Trwa ładowanie...
Notowania
RAFAKO: strona spółki
22.02.2023, 11:14

RFK Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „RAFAKO”) podaje do wiadomości publicznej, że Emitent otrzymał od Spółki EKO-OKNA S.A. z siedzibą w Kornicach (KRS: 0000586067) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie publicznej”), dotyczące zmiany posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w RAFAKO („Zawiadomienie”), o następującej treści:
„Działając imieniem EKO-OKNA S.A. z siedzibą w Kornicach (KRS: 586067) [dalej: Akcjonariusz] na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam Komisję Nadzoru Finansowego oraz RAFAKO S.A.[Emitenta] , iż udział Akcjonariusza w ogólnej licznie głosów osiągnął powyżej 10%. 1. Data i rodzaj zdarzenia Zmiana udziału w ogólnej licznie głosów w RAFAKO S.A. nastąpiła w dniu 17.02.2022 r. na skutek dokonania transakcji nabycia akcji o łącznej ilości 16.303.197. 2. Liczba akcji posiadanych przez zmianą Przed ww. zdarzeniem Akcjonariusz posiadał ilości akcji poniżej ustawowych progów notyfikacji tj. 7.726.266. 3. Liczba akcji posiadanych aktualnie Według stanu na dzień 17 lutego 2023 r. Akcjonariusz posiada 16.303.197 akcji Emitenta co stanowi 10,13% w kapitale zakładowym i daje prawo do 16.303.197 głosów. 4. Informacje o podmiotach zależnych od Zawiadamiającego, posiadających akcje Emitenta Nie dotyczy – brak było podmiotów zależnych od Zawiadamiającego, które posiadałyby akcje emitenta. 5. Informacje o osobach o których mowa w art. 87 ust/ 1 pkt. 3 lir. C Ustawy w ofercie Nie dotyczy – nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C) Ustawy o Ofercie. 6. Liczba głosów z akcji Emitenta, obliczona w sposób określony w art. 69b ust 2 ustawy o Ofercie do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy – brak takich głosów. 7. Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b. ust 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych. Nie dotyczy – brak takich głosów. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt. 3, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej licznie głosów. Nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) oraz 8) ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 3, 7 oraz 8 Ustawy o ofercie jest równa liczbie wskazanej powyżej.”

Inne komunikaty