Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zawarcie umów pożyczek oraz ustanowienie istotnych zabezpieczeń

Zarząd Prefa Group S.A. (dalej również "Spółka" lub Emitent") informuje, iż w dniu 27 lutego 2023 roku pomiędzy Emitentem, a podmiotem prawnym niepowiązanym z Emitentem ("Pożyczkodawca") zostały podpisane: umowa pożyczki (Umowa 1) o wartości 4.000.000,00 zł (czterech milionów złotych) oraz umowa pożyczki (Umowa 2) o wartości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).
Umowa 1 będzie zabezpieczona przez Prezesa Zarządu Emitenta - Pana Jakuba Suchanka - poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na części posiadanych przez niego akcji. Przedmiotem Umowy 1 jest udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100). Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności pieniężnych przysługujących Pożyczkodawcy wynikających z Umowy 1 będzie zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100), ustanowiony na 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk akcji Pożyczkobiorcy oraz weksel własny wystawiony przez Pożyczkobiorcę na kwotę 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100). Umowa 1 zostaje zawarta na okres 18 miesięcy. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić pożyczkę do dnia 16 sierpnia 2024 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 14 % w stosunku rocznym. Łączne odsetki to 840.000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto za cały okres trwania Umowy 1. Przedmiotem Umowy 2 jest udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). Umowa 2 będzie zabezpieczona hipoteką umowną ustanowioną na rzecz Pożyczkodawcy na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00280047/8 do sumy 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100) oraz wekslem własnym wystawiony przez Pożyczkobiorcę na kwotę 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100). Umowa 2 zostaje zawarta na okres 12 miesięcy. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić pożyczkę do dnia 27.02.2024 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 14 % w stosunku rocznym, liczone jest od kwoty przekazanej do dyspozycji Pożyczkobiorcy począwszy od dnia uznania rachunku Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki. Łączne odsetki to 280.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto za cały okres trwania Umowy 2. Pozostałe warunki Umowy 1 oraz Umowy 2 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość Umowy 1 oraz Umowy 2, które będą realizowane w obszarze jednej ze strategicznych aktywności biznesowej Emitenta oraz z uwagi na istotny wpływ na kształtowanie się przyszłych przychodów Emitenta.

Inne komunikaty