Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Podpisanie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej zwana: "Emitent", " Spółki") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2023 i raportowanej w nim umowie pożyczki na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100), niniejszym informuje, iż w dniu 27 lutego 2023 roku pomiędzy Jakubem Suchankiem, głównym akcjonariuszem oraz prezesem zarządu Emitenta („Zastawca”) a podmiotem prawnym niepowiązanym z Emitentem ("Zastawnik”,”Pożyczkodawca") została podpisana umowa dot. ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta („Zastaw”). Zastaw zostanie ustanowiony w celu zabezpieczenia całkowitej spłaty wierzytelności Zastawnika wynikających z podpisanej w dniu 27 lutego 2023 r. umowy pożyczki pomiędzy Emitentem, a Pożyczkodawcą.
W celu zabezpieczenia wierzytelności Zastawnika, Zastawca ustanawia Zastaw na 400.000 (słownie: czterystu tysiącach) sztuk akcji w kapitale zakładowym Emitenta posiadających łączną wartość nominalną w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) przy czym wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł. (słownie: zero złotych 10/100) zastaw rejestrowy na rzecz Zastawnika do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) Zarząd zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż Zastawca jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 1.001.179 sztuk akcji Emitenta, których udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Emitenta wynosi 20,02% oraz z uwagi na fakt, iż zastawianie akcji może mieć istotny, potencjalnie destabilizujący wpływ na przedsiębiorstwo w razie nagłego nieprzewidzianego zbycia.

Inne komunikaty