Trwa ładowanie...
Notowania
RAFAKO: strona spółki
27.02.2023, 17:20

RFK Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, (ii) numer 34/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, (iii) numer 43/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku, (iv) numer 54/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku, (v) numer 69/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku, (vi) numer 76/2022 z dnia 28 września 2022 roku, (vii) numer 78/2022 z dnia 27 października 2022 roku, (viii) numer 84/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku oraz (ix) numer 5/2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku, informujących o zawarciu aneksów do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku („Umowa”) łączącej Emitenta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („PKO”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 27 lutego 2023 roku doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem oraz PKO aneksu do Umowy („Aneks”).
Na mocy zawartego Aneksu, zgodnie z jego treścią: 1. przedłużeniu do dnia 31 marca 2023 roku uległ okres wykorzystywania limitu kredytowego wielocelowego, będącego przedmiotem Umowy i ostateczny termin spłaty kredytu będącego przedmiotem Umowy; 2. postanowiono, że w przypadku wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń: a. dokonanie przez Emitenta zmiany warunków obowiązującego układu zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta („Układ”), w zakresie dotyczącym wierzytelności z tytułu wykorzystania limitu udzielonego na podstawie Umowy; b. niewykonanie przez Emitenta jakiegokolwiek z warunków Układu, w zakresie dotyczącym wierzytelności z tytułu wykorzystania limitu udzielonego na podstawie Umowy; c. wszczęcie postępowania sądowego, arbitrażowego lub administracyjnego bądź innego postępowania, sporu z udziałem Emitenta lub dotyczących jego aktywów, które w ocenie PKO, mają lub w razie niekorzystnego dla Emitenta rozstrzygnięcia mogą mieć istotny, niekorzystny wpływ na zdolność Emitenta do dotrzymania warunków udzielonego limitu, w szczególności obsługi spłaty limitu zgodnie z warunkami obowiązującego Układu oraz Umowy, chyba że takie postępowania zostaną rozstrzygnięte na korzyść Emitenta w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich wszczęcia; PKO będzie mieć prawo do: i. zablokowania możliwości wykorzystywania przez Emitenta sublimitu na kredyt w rachunku bieżącym udzielonego na podstawie Umowy, i/lub ii. wstrzymania odnawialności kredytów udzielonych w ramach limitu, i/lub iii. obniżenia kwoty przyznanego limitu, i/lub iv. wypowiedzenia Umowy, i/lub v. zastosowania innych sankcji przewidzianych Umową. Aneks nie wprowadza dalszych, istotnych zmian Umowy. Aneks wszedł w życie z chwilą jego podpisania.

Inne komunikaty