Trwa ładowanie...
Notowania
WIELTON: strona spółki
28.02.2023, 9:30

WLT Szacunkowe wybrane wyniki finansowe za 2022 rok

Zarząd Wielton S.A. („Spółka", „Emitent"), w oparciu o wstępną agregację danych finansowych Emitenta i jednostek z Grupy Kapitałowej Wielton, dokonaną w ramach procesu przygotowania sprawozdań finansowych za 2022 rok, przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe dane finansowe za 2022 rok.
1. Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Wielton za 2022 rok: • przychody ze sprzedaży: 3,44 mld zł, • sprzedaż w ujęciu wolumenowym: 23 180 szt., • EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację): 201,2 mln zł, • marża EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację / przychody netto ze sprzedaży x100%): 5,8%, • dług netto (dług odsetkowy pomniejszony o środki pieniężne) w ujęciu skonsolidowanym na koniec 2022 roku wyniósł 501,1 mln zł (wskaźnik dług netto/EBITDA: 2,49). 2. Wybrane szacunkowe jednostkowe dane finansowe Wielton S.A. za 2022 rok: • sprzedaż Spółki w ujęciu wolumenowym: 15 108 szt., • EBITDA: 133,2 mln zł. Na wyżej wskazane szacunkowe wyniki finansowe wpływ miała głównie silna presja inflacyjna, wpływająca na koszty operacyjne Grupy, kompensowana przez utrzymywanie dyscypliny kosztowej w Grupie i aktywne działania w stronę pozyskania nowych klientów i rynków zbytu. Wojna w Ukrainie wywołała rozchwianie rynku cen surowców i komponentów, destabilizację łańcuchów dostaw (sankcje na Rosję i Białoruś), poszukiwanie nowych rynków dostaw oraz niekontrolowany wzrost cen nośników energii. Zmienność cen i dostępności komponentów, cen nośników energii oraz kosztów finansowania wymusiła podjęcie działań zakupowych i sprzedażowych mających na celu adaptację do panujących warunków rynkowych. Realizacja właściwie zidentyfikowanych działań pozwoliła Grupie na osiągnięcie w 2022 roku najwyższego poziomu EBITDA w historii Grupy, pomimo schłodzenia popytu i wymagającej sytuacji rynkowej. Spółka zastrzega, że powyższe dane i wskaźniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Dane finansowe będą ponadto podlegały badaniu przez firmę audytorską. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za 2022 rok, których publikację zaplanowano na 20 kwietnia 2023 roku. Użyte w niniejszym raporcie bieżącym wskaźniki (EBITDA, marża EBITDA, dług netto, dług netto/EBITDA) stanowią Alternatywne Pomiary Wyników, które nie są miernikami wyników finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w związku z czym powinny być analizowane wyłącznie jako źródło dodatkowych informacji o sytuacji finansowej.

Inne komunikaty