Trwa ładowanie...
Notowania
WIELTON: strona spółki
28.02.2023, 9:32

WLT Cele Grupy Wielton na rok 2023

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 lutego 2023 roku przyjął cele dla Grupy Wielton na 2023 rok.
Zgodnie z przyjętymi celami Grupa Wielton planuje osiągnąć w 2023 roku: • przychody ze sprzedaży na poziomie około 3,6 mld zł, • wolumen sprzedaży około 23,5 tys. szt., • marżę EBITDA około 5,9%, • wskaźnik dług netto/EBITDA utrzymać na koniec 2023 roku na poziomie około 2,5. Planowanymi działaniami rynkowymi na rok 2023 są w szczególności: wejście na nowe rynki i rozwój sieci handlowych (budowa własnej sieci sprzedaży w krajach Beneluksu, Danii oraz na Słowacji, wzmocnienie sieci sprzedażowej we Włoszech, nowa strategia sprzedażowa na rynkach bułgarskim, węgierskim oraz rynkach afrykańskich, dedykowane sprzedażowe zespoły eksperckie, Dział Obsługi Klienta Flotowego na poziomie Grupy Wielton), nowe produkty w ofercie oraz synergie produktowe w Grupie (wprowadzenie nowych produktów na rynki brytyjski, włoski, niemiecki i polski w ramach współpracy pomiędzy podmiotami Grupy). W 2023 roku, w celu dalszego doskonalenia procesów operacyjnych, Grupa Wielton będzie realizowała plan inwestycyjny na poziomie około 187 mln zł. Grupa będzie również koncentrować się na redukcji kosztów produkcji oraz utrzymaniu bezpiecznego wskaźnika długu netto/EBITDA. W Spółce prowadzone są nadal prace związane z przygotowaniem nowej strategii rozwoju Grupy Wielton z perspektywą do 2026 roku - ogłoszenie strategii planowane jest obecnie na II kwartał 2023 roku. Powyższe cele na rok 2023 zostały określone przy założeniu trendu spadkowego na rynku naczep w Europie w porównaniu do roku ubiegłego oraz dalszej inflacji i rosnących kosztów działalności, w szczególności w pierwszej połowie roku, a także przy założeniu stabilności kursów walut i otoczenia prawno-gospodarczego, w tym podatkowego oraz braku istotnych zdarzeń jednorazowych. Do najważniejszych czynników ryzyka w bieżącym roku należą w ocenie Spółki: utrzymująca się wysoka niepewność geopolityczna (wojna w Ukrainie, sytuacja w Chinach), rosnące ryzyko schłodzenia popytu i odkładania decyzji zakupowych przez klientów, rosnąca inflacja i presja płacowa, a także utrzymująca się zmienność cen energii i gazu, mogąca przełożyć się na wzrost kosztów produkcji. Czynnikami ryzyka w działalności Grupy w 2023 roku pozostawać będą również utrzymujące się wysokie koszty finansowe, zmienność kursów walut, ryzyko finansowe, płynność i niewypłacalność klientów oraz ryzyko trwałej utraty wartości aktywów wschodnich. Użyte w niniejszym raporcie bieżącym wskaźniki (EBITDA, marża EBITDA, dług netto/EBITDA) stanowią Alternatywne Pomiary Wyników, które nie są miernikami wyników finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w związku z czym powinny być analizowane wyłącznie jako źródło dodatkowych informacji o sytuacji finansowej. Definicje użytych Alternatywnych Pomiarów Wyników: EBITDA: zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację; marża EBITDA: zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację / przychody netto ze sprzedaży x100%; dług netto: dług odsetkowy pomniejszony o środki pieniężne.

Inne komunikaty