Trwa ładowanie...
Notowania
PKNORLEN: strona spółki
28.02.2023, 13:21

PKN Aktualizacja strategii Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku wraz z nową polityką dywidendową i wstępną rekomendacją wypłaty dywidendy za 2022 rok

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) ogłasza aktualizację strategii Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku („Strategia”). Strategia zakłada kontynuację kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej ORLEN, opublikowanych w 2020 roku, wyznaczając nowe cele do 2030 roku:
• W ramach maksymalizacji wyników w dotychczasowych obszarach działalności: o moce przerobowe rafinerii działających w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN na poziomie ok. 42 mln t ropy naftowej rocznie; o ok. 3,8 GW mocy zainstalowanej w jednostkach parowo-gazowych (CCGT); o sieć sprzedaży detalicznej licząca 3,5 tys. stacji paliw, oferujących pełną gamę produktów energetycznych (paliwa transportowe, gaz, prąd). • W ramach strategicznego rozwoju: o ponad 9 GW mocy zainstalowanej w odnawialne źródła energii; o 25% udziału petrochemikaliów specjalistycznych w portfelu produktowym; o produkcja ponad 3 mln t rocznego wolumenu produkcji biopaliw; o produkcja ponad 1 mld m3 biogazu rocznie; o ponad 10 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Europie Środkowej; o ponad 12 mld m3/rok łącznego wydobycia gazu ziemnego w Polsce i za granicą. • W ramach inwestowania w nowe, perspektywiczne obszary: o ponad 130 tys. t rocznie produkcji odnawialnego wodoru; o produkcja paliw syntetycznych na poziomie ponad 70 tys. t rocznie; o ok. 300 MW mocy zainstalowanej w blokach SMR (Małe Modułowe Reaktory Atomowe); o rozbudowa infrastruktury do wychwytywania dwutlenku węgla – ok. 3 mln t wychwyconych emisji dwutlenku węgla rocznie. Planowane nakłady inwestycyjne („CAPEX”) w latach 2023-2030 wyniosą ok. 320 mld PLN, z czego ok. 40%, czyli ok. 120 mld PLN przeznaczone zostanie na tzw. inwestycje zielone. Kierunkowa informacja nt. CAPEX w latach 2023-2030: Segment CAPEX w latach 2023-2030 Wydobycie i obrót gazem 70 mld PLN, z czego 0 mld PLN na inwestycje zielone Rafineria 60 mld PLN, z czego 25 mld PLN na inwestycje zielone Petrochemia 40 mld PLN, z czego 5 mld PLN na inwestycje zielone Energetyka konwencjonalna i sieci 65 mld PLN, z czego 15 mld PLN na inwestycje zielone Nowa energetyka, odnawialne źródła energii 70 mld PLN, z czego 70 mld PLN na inwestycje zielone Detal 15 mld PLN, z czego 5 mld PLN na inwestycje zielone Razem: 320 mld PLN, z czego ok. 120 mld PLN na inwestycje zielone Realizacja inicjatyw w ramach Strategii umożliwi podwojenie zysku operacyjnego EBITDA Grupy Kapitałowej ORLEN w 2030 roku, do poziomu ok. 60 mld PLN z poziomu ok. 30 mld PLN w 2021 roku. Natomiast skumulowany zysk operacyjny EBITDA w latach 2023-2030 wyniesie ponad 400 mld PLN. Ponadto Strategia zakłada realizację ponad 10 mld PLN synergii wynikających głównie ze zrealizowanych przez PKN ORLEN transakcji przejęć i połączeń, w tym połączenie z Grupą Lotos S.A., PGNiG S.A. oraz przejęcie kontroli kapitałowej nad ENERGA S.A. Główne cele operacyjne i finansowe dla poszczególnych segmentów działalności Grupy Kapitałowej ORLEN: Cele strategiczne 2030 w danym segmencie działalności EBITDA 2030 Wydatki inwestycyjne (średnia 2023-2030) Wydobycie i obrót gazem: • utrzymanie poszukiwań i stabilnego poziomu wydobycia gazu w Polsce • inwestycje we wzrost wydobycia w Norwegii • zabezpieczenie nowych kontraktów na dostawy LNG do Polski • rozwój floty własnych i wyczarterowanych statków gazowych 16 mld PLN 8,3 mld PLN Rafineria: • redukcja emisji przy wykorzystaniu CCSU i projektów efektywności energetycznej • wdrożenie programu doskonałości operacyjnej • wzrost produkcji biopaliw • budowa szerokiego portfela produktowego 8 mld PLN 7,6 mld PLN Petrochemia: • zwiększenie udziału produktów specjalistycznych w portfelu produktowym • wzrost udziału pochodnych olefin • budowa organizacji zakupowej ukierunkowanej na pozyskiwanie surowców bio i alternatywnych • rozwój recyklingu chemicznego 6 mld PLN 5,1 mld PLN Energetyka konwencjonalna i sieci: • rozbudowa niskoemisyjnych elektrowni gazowych • opracowanie rozwiązań optymalnych przyłączeń OZE do sieci dystrybucji energii elektrycznej • modernizacja sieci gazowej • rozwój i eksploatacja reaktorów typu SMR, monitorowanie rynku technologii SMR 15 mld PLN 8,5 mld PLN Nowa energetyka, odnawialne źródła energii: • rozwój morskiej i lądowej energetyki wiatrowej, fotowoltaiki oraz energetyki wodnej • inwestycje w biogazownie i biometanownie oraz wsparcie budowy lokalnego łańcucha biogazu • budowa aktywów produkujących i dystrybuujących odnawialny wodór 15 mld PLN 9,1 mld PLN Detal: • wiodący dostawca produktów energetycznych na rynku środkowoeuropejskim • strategia elektromobilności z naciskiem na rynek polski, czeski i niemiecki • doskonałość operacyjna i integracja • zaspokojenie potrzeb paliwowych, energetycznych i zakupowych klientów z użyciem obecnych i nowych kanałów, w tym cyfrowych. 7 mld PLN 1,8 mld PLN Zgodnie ze Strategią Spółka przeznaczy do 2030 roku 3 mld PLN na innowacje oraz badania i rozwój w Grupie Kapitałowej ORLEN ze szczególnym naciskiem na rozwój zielonych technologii. Spółka w ramach realizacji Strategii będzie korzystać ze zróżnicowanych źródeł finansowania, w tym z zielonego i zrównoważonego finansowania oraz alternatywnych źródeł finansowania. Planowane jest utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie maksymalnym 2,0-2,5x oraz koncentracja na projektach inwestycyjnych zapewniających Koncernowi dwucyfrowy wskaźnik ROACE w horyzoncie trwania strategii. Strategia zakłada, że możliwości finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku wyniosą ponad 575 mld PLN, na co składać się będzie planowany skumulowany zysk operacyjny EBITDA w latach 2022-2030 na poziomie ponad 400 mld PLN, dodatkowa pojemność dłużna w wysokości ok. 125 mld PLN oraz dostępne alternatywne sposoby finansowania w kwocie ok. 50 mld PLN. PKN ORLEN przygotował także nową politykę dywidendy. Zgodnie z nowymi zasadami PKN ORLEN będzie wypłacać co roku dywidendę odpowiadającą wysokości 40% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych (tj. przepływy z działalności operacyjnej minus przepływy z działalności inwestycyjnej) wygenerowanych przez Grupę Kapitałową ORLEN w poprzednim roku obrotowym. Będzie to jednak nie mniej niż dywidenda bazowa (gwarantowana), której poziom został ustalony na 4,00 PLN na jedną akcję dla roku 2022 i będzie sukcesywnie rósł o 15 groszy co roku, aż do poziomu 5,20 PLN na jedną akcję w roku 2030. Oznacza to wzrost dywidendy bazowej (gwarantowanej) w skali dekady o 49%. Zarząd podjął decyzję w ramach aktualizacji Strategii, by wstępnie zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2022 roku, w wysokości 5,50 PLN na jedną akcję. Ostateczna rekomendacja co do sposobu podziału zysku PKN ORLEN za 2022 rok wraz z proponowanymi datami dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy zostanie opublikowana przez Spółkę w dniu podjęcia przez Zarząd finalnej decyzji w tej kwestii, co będzie wiązało się z zatwierdzeniem przez Zarząd jednostkowego raportu rocznego PKN ORLEN S.A. za 2022 rok. Strategia wyznacza także zaktualizowane cele Grupy Kapitałowej ORLEN w zakresie dekarbonizacji i neutralności emisyjnej: • do 2030 roku: o zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w segmencie rafinerii, petrochemii i wydobycia o 25% w odniesieniu do roku bazowego - 2019; o obniżenie intensywności emisji dwutlenku węgla w segmencie energetyki o 40% w porównaniu do roku bazowego - 2019; o redukcja współczynnika emisyjności (NCI) o 15% w porównaniu do roku bazowego - 2019. • po 2030 roku: o zakończenie produkcji energii z węgla do 2035 roku; o osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 roku dla zakresów 1, 2, 3 zgodnie z Porozumieniem paryskim. Szczegóły Strategii wraz z jej założeniami dotyczącymi wskaźników makroekonomicznych znajdują się w prezentacji załączonej do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty