Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
1.03.2023, 16:30

AGO Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 1 marca 2023 r.

Komunikat giełdowy
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 1 marca 2023 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie („Walne Zgromadzenie”) podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 27 marca 2023 r. do godziny 12:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane w siedzibie Agora S.A. Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. „Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Agora S.A., Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Moskwę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 216 971 ważnych głosów z 31 090 571 akcji, co stanowi 66,75% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 216 971 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 216 971 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. „Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Na podstawie § 10 ust. 2.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad." W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 216 971 ważnych głosów z 31 090 571 akcji, co stanowi 66,75% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 216 971 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 216 971 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. „Uchwała nr 3 w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 216 971 ważnych głosów z 31 090 571 akcji, co stanowi 66,75% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 216 971 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 216 971 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. „Uchwała nr 4 w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej Na podstawie § 8 ust. 2.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Bartłomieja Marcinka.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 216 971 ważnych głosów z 31 090 571 akcji, co stanowi 66,75% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 216 971 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 48 216 971 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. „Uchwała nr 5 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Agora S.A. Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do dnia 27 marca 2023 r. do godziny 12:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane w siedzibie Agora S.A.” W głosowaniu nad uchwałą oddano 48 216 971 ważnych głosów z 31 090 571 akcji, co stanowi 66,75% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 48 216 971 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36 405 437 głosów, przeciw uchwale oddano 8 235 951 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 575 583. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-27
AGO Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. zwołanym na dzień 1 marca 2027 r. i kontynuowanym po przerwie w dniu 27 marca 2023 r.
5,76
-1,56
2023-03-27
AGO Uchwały podjęte po przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A. w dniu 27 marca 2023 r.
5,76
-1,56
2023-03-24
AGO Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agora S.A.
5,56
-1,98
2023-03-15
AGO Przewidywane księgowe zdarzenie jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe za 1. kwartał 2023 roku
6,00
-3,17
2023-03-01
AGO Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 1 marca 2023 r.
5,80
+1,72
2023-02-27
AGO Zawarcie Umowy Sprzedaży 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze w wykonaniu Opcji Call 1
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Podjęcie przez Spółkę decyzji o zamiarze wykonania opcji kupna 11% udziałów spółki Eurozet sp. z o.o. i złożenie przez Spółkę zawiadomienia o żądaniu wykonania Opcji Call 1
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zakończenie negocjacji i zawarcie przez Spółkę z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze umowy pożyczki na finansowanie nabycia przez Spółkę 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. od SFS Ventures s.r.o., w wyniku którego to nabycia Spółka stanie się większościowym wspólnikiem spółki Eurozet sp. z o.o. oraz dokumentów zabezpieczenia spłaty pożyczki
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zakończenie negocjacji i podpisanie aneksu nr 6 do umowy wspólników Eurozet
5,56
+3,42
2023-02-27
AGO Zmiana do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz do umowy o kredyt inwestycyjny zawartych przez Spółkę z Santander Bank Polska S.A
5,56
+2,52