Trwa ładowanie...
Notowania
NEWAG: strona spółki
2.03.2023, 10:39

NWG Zawarcie umowy na dostawę lokomotyw elektrycznych

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie („Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Spółkę na rzecz PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) 20 lokomotyw elektrycznych („Lokomotywy”) wraz z świadczeniem usług utrzymania Lokomotyw przez okres 60 miesięcy od daty dostawy każdej z Lokomotyw, jednak nie krócej niż do zakończenia przeglądu P4 dla danej Lokomotywy. Dostawa wszystkich Lokomotyw nastąpi w terminie do 19 miesięcy od zawarcia Umowy, przy czym dostawa pierwszej Lokomotywy nastąpi nie później niż w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Szacunkowa łączna wartość Umowy wynosi 426.500.000,00 zł netto, na którą składa się kwota 368.000.000,00 zł netto stanowiąca wynagrodzenie z tytułu dostawy Lokomotyw, płatne proporcjonalnie po dostawie każdej Lokomotywy, oraz kwota 58.500.000,00 zł netto stanowiąca wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług utrzymania, płatne w trakcie utrzymania proporcjonalnie do przebiegu Lokomotyw. Umowa przewiduje zaliczki na poczet dostawy Lokomotyw w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie dostawy Lokomotyw w łącznej wysokości do 5 % wynagrodzenia z tytułu dostawy Lokomotyw, wypłacane po przedstawieniu przez Spółkę gwarancji zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Spółka udzieli: (i) gwarancji jakości i rękojmi na Lokomotywy na okres 36 miesięcy od odbioru przez Zamawiającego każdej z Lokomotyw z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla wskazanych w Umowie komponentów Lokomotywy; oraz (ii) gwarancji jakości i rękojmi na wykonane prace i materiały użyte podczas przeglądu P4 na okres 36 miesięcy od wykonania przeglądu P4, z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla wskazanych w Umowie prac i materiałów. Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 13.579.200,00 zł tytułem zabezpieczenia roszczeń związanych z częścią umowy dotyczącą dostaw Lokomotyw, z którego 70 % zostanie zwrócone po odbiorze wszystkich Lokomotyw przez Zamawiającego, a pozostała część zostanie zwrócona po wygaśnięciu okresu gwarancji i rękojmi udzielonej na Lokomotywy. Spółka wniesie, nie później niż na 3 miesiące przed planowaną dostawą pierwszej Lokomotywy, zabezpieczenie należytego wykonania usług utrzymania Lokomotyw w wysokości 2.158.650,00 zł, z którego 70 % zostanie zwrócone po wykonaniu przeglądów P4 wszystkich Lokomotyw, a pozostała część zostanie zwrócona po wygaśnięciu okresu gwarancji i rękojmi udzielonej na wykonanie przeglądów P4. Umowa przewiduje kary umowne przysługujące Zamawiającemu od Spółki w razie zwłoki w dostawach Lokomotyw, zwłoki w usuwaniu wad, nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych oraz odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Umowa przewiduje ograniczenia wysokości poszczególnych kar umownych odrębnie dla każdej kategorii kar umownych. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR.

Inne komunikaty