Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCC: strona spółki
7.03.2023, 19:25

CCC Informacja na temat oferty Wykupu Pari Passu dotyczącego Obligacji serii 1/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z 22.02.2023 r. (Informacja na temat wystąpienia przypadku redukcji finansowania kredytowego określonego w warunkach emisji Obligacji serii 1/2018) CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”), działając na podstawie par. 13.3 „Warunków emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzonych w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku” („Warunki Emisji”), dotyczących Obligacji serii 1/2018 („Obligacje”), ogłasza dobrowolny wcześniejszy wykup Obligacji o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 337.000,00 zł („Wykup Pari Passu”).
Maksymalna liczba Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu wynosi 337 szt. Obligacji. Wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu została określona zgodnie ze wzorem zwartym w par. 13.3 Warunków Emisji. Parametry będące podstawą obliczenia wartości nominalnej Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu zostały określone w ww. raporcie bieżącym nr 5/2023. W związku z ogłoszeniem Wykupu Pari Passu wzywa się Obligatariuszy, którzy są zainteresowani dobrowolnym wykupem ich Obligacji, do złożenia żądania wykupu Obligacji („Żądanie Wykupu (Wykup Pari Passu)”) w terminie od 8 marca 2023 r. (pierwszy dzień przyjmowania Żądania Wykupu (Wykup Pari Passu)) do 6 kwietnia 2023 r. (ostatni dzień przyjmowania Żądania Wykupu (Wykup Pari Passu)). Żądanie Wykupu (Wykup Pari Passu) powinno zostać zgłoszone do firmy inwestycyjnej (uczestnika bezpośredniego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.), która prowadzi rachunek inwestycyjny, na którym zapisane są Obligacje. Emitent wykupi Obligacje przedstawione do wykupu przez Obligatariuszy proporcjonalnie do liczby Obligacji objętych Żądaniami Wykupu (Wykup Pari Passu), zgodnie z zasadami (w tym dotyczącymi redukcji) określonymi w regulacjach Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Wykup Pari Passu nastąpi 17 kwietnia 2023 r. – w terminie 6 dni roboczych od końca terminu na przyjmowanie Żądania Wykupu (Pari Passu). Wraz z Wykupem Pari Passu Emitent spłaci Odsetki naliczone od Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu do dnia Wykupu Pari Passu (bez tego dnia).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-07-16
CCC Informacja o transakcjach na akcjach Spółki CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
118,10
0,00
2024-07-16
CCC Asymilacja wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta i spełnienie warunku wprowadzenia wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
118,10
0,00
2024-07-12
CCC Zawarcie z konsorcjum banków umowy kredytowej dotyczącej nowego finansowania Emitenta i jego spółek zależnych
123,90
0,00
2024-07-12
CCC Wprowadzenie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
123,90
0,00
2024-06-20
CCC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
130,30
0,00
2024-06-20
CCC Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 20 czerwca 2024 roku
130,30
0,00
2024-06-14
CCC Podpisanie aneksu do Umowy Kredytu z 2 czerwca 2021 r. z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC
122,50
0,00
2024-06-12
CCC QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
134,50
-0,37
2024-06-06
CCC Zamiana na żądanie akcjonariusza wszystkich akcji zwykłych imiennych serii L na akcje zwykłe na okaziciela oraz podjęcie przez Emitenta działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
143,80
0,00
2024-05-20
CCC Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A.
136,20
0,00