Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Kompensata wzajemnych wierzytelności, zawarcie umowy pożyczki i ustanowienie istotnych zabezpieczeń

Zarząd Prefa Group S.A. (dalej również "Spółka" lub Emitent") informuje, iż w dniu 13 marca 2023 roku Emitent powziął informację, że dnia 09 marca 2023 roku miała miejsce kompensata wzajemnych wierzytelności Emitenta oraz podmiotu fizycznego powiązanego z Emitentem pana Mariusza Ruszkowskiego będącego Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta (dalej również ”Pożyczkodawca I”) i podmiotu powiązanego z panem Mariuszem Ruszkowskim (dalej również ”Pożyczkodawca II”) (Pożyczkodawca I oraz Pożyczkodawca II dalej łącznie zwani jako "Pożyczkodawca"), która powstała w związku z podpisaniem w dniu 09 marca 2023 r. umowy pożyczki (dalej: Umowa), na mocy której Pożyczkodawca zobowiązał się do udzielenia Emitentowi pożyczki o łącznej wartości 1.520.000 EUR. Emitent informuje, że wypłata Spółce całej kwoty pożyczki udzielonej na podstawie Umowy miała miejsce przez kompensatę wzajemnych wierzytelności Emitenta i Pożyczkodawcy.
Emitent informuje, iż Umowa zostanie zabezpieczona przez: a) weksel własny na kwotę 1.661.589,04 EUR, b) zastaw rejestrowy ustanowiony na 100 udziałach w spółce Dobrepole Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000841492) do maksymalnej sumy zabezpieczenia w wysokości 1.661.589,04 EUR c) zastaw rejestrowy ustanowiony na 100 udziałach w spółce Osiedle Komorniki Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000915849) do maksymalnej sumy zabezpieczenia w wysokości 1.661.589,04 EUR, d) hipotekę umowną ustanowioną przez spółkę PHI Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000806498) na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 5/36 położonej w Luboniu, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00267150/6 do sumy 1.661.589,04 EUR, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożonym przez Pożyczkobiorcę w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1.661.589,04 EUR Oprocentowanie pożyczki wynosi 20 % netto w stosunku rocznym, liczone jest od kwoty przekazanej do dyspozycji Pożyczkobiorcy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość Umowy, która będzie realizowana w obszarze jednej ze strategicznych aktywności biznesowej Emitenta oraz z uwagi na istotny wpływ na kształtowanie się przyszłych przychodów Emitenta.

Inne komunikaty