Trwa ładowanie...
Notowania
CLOUD: strona spółki
15.03.2023, 11:30

CLD Zakończenie przyjmowania ofert oraz planowany termin nabycia akcji własnych

Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 5/2023 z dnia 6 marca 2023 roku niniejszym przekazuje podsumowanie przeprowadzonego przez Spółkę przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych („Skup”).
W ramach Skupu złożono oferty sprzedaży, które obejmują łącznie 543.862 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLCLDTC00019 („Akcje”). Łączna liczba akcji zaoferowanych do nabycia przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierza nabyć w ramach Skupu, to jest 205.069 akcji. Wobec powyższego Spółka zgodnie z zasadami przedstawionymi w zaproszeniu dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży Akcji, a średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniesie 62,29%. Akcje zostaną nabyte po cenie 48,00 zł każda. Łączna cena nabywanych Akcji wyniesie 9.843.312,00 zł. Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji wyniesie 20.506,90 zł. Nabywane Akcje będą stanowić 4,1% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji przewidywane jest na dzień 16 marca 2023 roku. Transakcje nabycia Akcji nastąpią poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A.

Inne komunikaty