Trwa ładowanie...
Notowania
BUDIMEX: strona spółki
15.03.2023, 14:29

BDX Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk- oferta Budimex SA oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 15 marca 2023 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ‎Oddział w Olsztynie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu ‎przetargowym na: Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk. ‎
Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące ‎oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone. ‎ Wartość oferty: 186 241 087,59 zł netto‎ ‎ ‎ Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy Termin zakończenia robót: 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, nie wlicza się okresów zimowych‎ Okres zimowy trwa od 16 ‎grudnia do 15 marca, ‎liczony jako trzy miesiące.‎ ‎ ‎ Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia‎ ‎ ‎ Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto ‎ ‎ Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez‎ Wykonawcę ‎ ‎ Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto‎ ‎ ‎ Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ‎netto Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody ‎przewyższa ustaloną karę umowną.‎ Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎ ‎ ‎ Wartość oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.‎ ‎ ‎

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-21
BDX Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z ‎DK 1 – wybór oferty Budimex S.A.‎
301,00
+2,49
2023-03-21
BDX Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – podpisanie umowy
301,00
+2,33
2023-03-20
BDX Dalsze czynności procesowe wobec Prezesa Zarządu ‎FBSerwis S.A.‎
307,00
-0,33
2023-03-15
BDX Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk- oferta Budimex SA oceniona najwyżej
310,00
-2,58
2023-03-08
BDX Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1 - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
302,00
+0,66
2023-02-27
BDX Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2022 rok
274,00
-1,46
2023-02-13
BDX ‎„Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót ‎budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci ‎telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku ‎Tychy – podg. Most Wisła” - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
267,50
+0,56
2023-02-09
BDX Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79‎ - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
268,00
+1,49
2023-02-06
BDX Decyzja Rady Nadzorczej w związku z dalszymi czynnościami procesowymi wobec Prezesa Zarządu ‎FBSerwis S.A.‎
286,00
-5,59
2023-02-03
BDX Dalsze czynności procesowe wobec Prezesa Zarządu FBSerwis S.A.
286,00
0,00