Trwa ładowanie...
Notowania
WIELTON: strona spółki
15.03.2023, 14:55

WLT Zawarcie nowej umowy nabycia pozostałych udziałów w spółce Langendorf GmbH z siedzibą w Niemczech

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2017 z dnia 23 maja 2017 r., nr 20/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. oraz nr 29/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. dotyczących umów nabycia udziałów w Langendorf GmbH z siedzibą w Niemczech („Langendorf”, spółka zależna Emitenta, w której Emitent posiada na dzień publikacji niniejszego raportu 80% udziałów), Zarząd Wielton S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 15 marca 2023 r. podpisał z akcjonariuszem Langendorf – osobą prawną posiadającą pozostałe 20% udziałów w tej spółce („Sprzedający”) nową umowę nabycia przez Emitenta ww. 20% udziałów w Langendorf na zmienionych warunkach („Umowa”) i rozwiązał poprzednio obowiązującą umowę.
Zgodnie z zawartą obecnie Umową, przeniesienie własności 20% udziałów w Langendorf na Wielton S.A. nastąpi w dniu zapłaty przez Emitenta ceny nabycia tych udziałów, pod warunkiem zawieszającym zapłaty ceny nabycia do dnia 31 grudnia 2025 r. Zakładana cena nabycia udziałów mieści się w przedziale wskazanym w ww. raporcie nr 29/2020. Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku niedokonania przez Emitenta zapłaty ww. ceny nabycia w terminie sześciu miesięcy od wyznaczonego, ostatecznego terminu zapłaty.

Inne komunikaty