Trwa ładowanie...
Notowania
RAFAKO: strona spółki
22.03.2023, 21:44

RFK Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w restrukturyzacji na dzień 17 kwietnia 2023 roku wraz z projektami uchwał.

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („NWZ”), które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy II). 6. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy V). 7. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do Vilniaus Kogeneracinė Jėgainė, UAB z siedzibą przy Laisvės pr. 10, LT-04215 Wilno, Litwa, zarejestrowana w litewskim rejestrze handlowym pod numerem: 303782367). 8. Zgłaszanie przez akcjonariuszy propozycji i kandydatów w zakresie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki – podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd podaje do wiadomości obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w §7 i §8 Statutu Spółki: Dotychczasowa treść: „§7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.608.804,45 (słownie: jeden milion sześćset osiem tysięcy osiemset cztery złote i czterdzieści pięć groszy) złotych. §8 Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 160.880.445 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,01 złotego (słownie: jeden grosz) każda.” Proponowana treść (przy czym kwota kapitału oraz liczba akcji uzależniona jest od tego czy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie wszystkie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zaproponowane przez Zarząd Spółki): „§7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż […] (słownie: […] ) złotych i więcej niż […] (słownie: […] ) złotych.” §8 Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż […] (słownie: […]) i nie więcej niż […] (słownie: […]) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jednego) grosza każda. ” Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ znajduje się w załączniku nr 1. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 17 kwietnia 2023 roku (załącznik nr 2). Inne dokumenty mające być przedmiotem obrad NWZ, w tym klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/wza/najblizsze-wz.

Załączniki

Inne komunikaty