Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
28.06.2023, 17:54

RAE Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2023 roku

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 roku.
Treść uchwał, o których mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od podjęcia uchwał w sprawach ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w odniesieniu do żadnej z uchwał nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu. Wszystkie uchwały, które zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Dokumenty będące przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki a także opublikowane przez Spółkę wraz z raportem rocznym za 2022 rok oraz załączone do raportu bieżącego nr 44/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty