Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IZOSTAL: strona spółki
16.05.2023, 15:15

IZS Zawiadomienie o udziale Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A.

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 16 maja 2023 roku otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: Allianz OFE), przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm; „Ustawa”), iż na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.) w dniu 12.05.2023 r., w wyniku likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej: Drugi Allianz OFE) w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz OFE udział w ogólnej liczbie głosów spółki Izostal S.A. na rachunkach Allianz OFE wynosił powyżej 5%.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem: „Przed likwidacją Drugiego Allianz OFE łączny stan na rachunkach Allianz OFE i Drugi Allianz OFE wynosił 1998242 akcji Spółki, co stanowiło łącznie 6,10% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało prawo do wykonywania 1998242 głosów stanowiących 6,10% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Po likwidacji Drugiego Allianz OFE na rachunku Allianz OFE, zapisanych było 1998242 akcji, stanowiących 6,10% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 1998242 głosów z akcji stanowiących 6,10% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające Allianz OFE informuje, że: • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, • nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy, • nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.” Otrzymane przez Spółkę zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty