Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IZOSTAL: strona spółki
18.05.2023, 7:09

IZS QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-05-18    
 
 
  IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  IZOSTAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  47-113 Kolonowskie  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Opolska 29  
  (ulica) (numer)  
  +48 77 405 65 00 +48 77 405 65 01  
  (telefon)  (fax)  
  info@izostal.com.pl www.izostal.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  756-00-10-641 530884678  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów303 710342 79864 61273 764 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 5096 7872 0231 460 
 Zysk (strata) brutto5 1435 3051 0941 142 
 Zysk (strata) netto4 1154 163875896 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej41 986-25 4378 932-5 474 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 171-1 269-462-273 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-32 32927 397-6 8785 895 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów7 4866911 593149 
 Liczba akcji32 744 00032 744 00032 744 00032 744 000 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR)0,130,130,030,03 
 Rozwodniona liczba akcji32 744 00032 744 00032 744 00032 744 000 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,130,130,030,03 
 Stan na:31.03.202331.12.202231.03.202331.12.2022 
 Aktywa razem646 969693 232138 374147 814 
 Zobowiązania długoterminowe41 14641 8188 8008 917 
 Zobowiązania krótkoterminowe357 899407 60576 54886 911 
 Kapitał własny247 924243 80953 02651 986 
       
 <html> <head> </head> <body> <p> Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walut&#281; Euro w nast&#281;puj&#261;cy spos&#243;b: </p> <p> pozycje dotycz&#261;ce skonsolidowanego sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w, skonsolidowanego sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych, skonsolidowanego zysku (strata) na akcj&#281; zwyk&#322;&#261; oraz skonsolidowanego rozwodnionego zysku (strata) na akcj&#281; zwyk&#322;&#261; za pierwszy kwarta&#322; 2023 r. (pierwszy kwarta&#322; 2022 r.) przeliczono wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;aszanych przez NBP obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca pierwszego kwarta&#322;u. Kurs ten wyni&#243;s&#322; 1 EURO = 4,7005 z&#322; (1 EURO = 4,6472 z&#322;). </p> <p> pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wed&#322;ug &#347;redniego kursu og&#322;oszonego przez NBP, obowi&#261;zuj&#261;cego na dzie&#324; bilansowy. Kurs ten wyni&#243;s&#322; na 31.03.2023 roku - 1 EURO = 4,6755 z&#322; (na 31.12.2022 roku - 1 EURO = 4,6899 z&#322;). </p> </body> </html> 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 RAPORT IQSr2023.pdfSkonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-05-18MAREK MAZUREKPREZES ZARZĄDU  
 2023-05-18MAREK MATHEJAPROKURENT  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty