Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie ("Spółka"), działając na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") informuje, że dnia 28 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2022 rok. Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 17 060 703,81 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzy złote osiemdziesiąt jeden groszy) przeznaczono: 1. w wysokości 948 343,76 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 07 gr. (słownie: siedem groszy) na jedną akcję, 2. w wysokości 16 112 360,05 zł (słownie: szesnaście milionów sto dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych pięć groszy) na kapitał zapasowy. Powyższe kwoty podziału zysku netto mogą ulec zmianie ze względu na ilość akcji Spółki posiadanych przez NTT System S.A. na dzień ustalenia prawa do dywidendy. Na dzień Walnego Zgromadzenia dywidendą objętych jest 13 547 768 akcji Emitenta. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło: • dzień prawa do dywidendy na 27 września 2023 roku • dzień wypłaty dywidendy na 18 października 2023 roku W załączniku Uchwała nr 5 ZWZ z dn.28 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2022 roku

Załączniki

Inne komunikaty