Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
COSMA: strona spółki
29.06.2023, 23:50

COS Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii I

Zarząd spółki Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 r., działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 21/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie „podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), dematerializacji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki oraz praw poboru do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki”, podjął uchwałę w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii I (dalej: „Uchwała).
Na mocy Uchwały ustalono, iż: - przyjmowanie zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych na akcje serii I Spółki nastąpi w terminie od dnia 14 lipca 2023 r. do dnia 28 lipca 2023 r.; - przydział akcji serii I Spółki objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych nastąpi w dniu 9 sierpnia 2023 r.; - przyjmowanie zapisów na akcje serii I Spółki nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w Zapisach Dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w terminie od dnia 10 sierpnia 2023 r. do dnia 17 sierpnia 2023 r.; - przydział akcji serii I Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 18 sierpnia 2023 r.; - przydział akcji serii I Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi według uznania Zarządu, po cenie równej cenie emisyjnej. Zarząd zastrzegł sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii I wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części. Zapisy na akcje mogą być składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostaną przedstawione w Memorandum Informacyjnym, które zostanie opublikowane w dniu 11 lipca 2023 r.

Inne komunikaty