Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT Korekta raportu - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Zgodnie z § 19 ust.1 pkt 6 - 9 oraz § 15 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Zarząd NTT System S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę Raportu Bieżącego 7/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku informującego o treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku (dalej: ZWZA). Korekta dotyczy sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w akcie notarialnym, obejmującym Protokół ZWZA, zarejestrowanym za numerem Rep. A nr 3294/2023, z którego wyciąg stanowił załącznik do RB 07/2023.
Treść korygowana: W akcie notarialnym Rep. A nr 3294/2023 na stronie 6 pod Uchwałą nr 4, na stronie 17 pod Uchwałą nr 17 oraz na stronie 25 pod Uchwała nr 23 omyłkowo wpisano:” za przyjęciem uchwały oddano 7.831.438 głosów” zamiast poprawnie” za przyjęciem uchwały oddano 7.854.438 głosów”. Akt notarialny Rep. A nr 3321/2023 „Protokół sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej” oraz treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2023 roku po sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej (Akt notarialny Rep. A nr 3294/2023) stanowią załączniki do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty