Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
28.07.2023, 10:44

RAE Wstępne wyniki finansowe spółki zależnej Seed Capital sp. z o.o. za I półrocze 2023 roku

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2023 z dnia 10 marca 2023 roku oraz nr 27/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku, dotyczących transakcji nabycia przez Raen S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") 100% udziałów w Seed Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Seed Capital"), Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała wstępne dane finansowe Seed Capital za I półrocze 2023 roku.
Seed Capital osiągnęła narastająco po II kwartałach 2023 roku EBITDA w wysokości 4.269 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i została zrealizowana przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 12.668 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Przychody ze sprzedaży oraz wynik finansowy Seed Capital osiągnęła realizując projekty w ramach zawartych i realizowanych umów usługowych z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii o łącznej mocy 1,45 GW. Zgodnie z warunkami tych umów Seed Capital otrzymuje wynagrodzenie po zrealizowaniu kolejnych etapów projektów. Głównym celem Spółki, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, jest zwiększenie liczby projektów realizowanych w ramach umów JDA z 1,45 GW do 3 GW, rozwój portfela własnych produktów oraz uzyskanie 58 MW własnych mocy wytwórczych w 2025 roku. Zaprezentowane wyniki Seed Capital nie są ostateczne i mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu przeglądu sprawozdania finansowego Seed Capital przez firmę audytorską. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym za I półrocze 2023 roku Emitenta. Powyższe wyniki Seed Capital będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki za dwa kwartały 2023 roku osiągnięte przez Grupę Emitenta.

Inne komunikaty