Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
28.07.2023, 13:28

RFK Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 25 sierpnia 2023 roku.

Zarząd RAFAKO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Raciborzu, w związku z otrzymaniem w dniu 27 lipca 2023 roku żądania akcjonariuszy PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji oraz Multos Trading Company Limited dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 sierpnia 2023 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2023 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie: (i) podwyższenie kapitału zakładowego spółki RAFAKO, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy spółki RAFAKO prawa poboru akcji oraz (iii) zmiany Statutu spółki RAFAKO. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki RAFAKO, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy spółki RAFAKO prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki RAFAKO, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy spółki RAFAKO prawa poboru akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego RAFAKO oraz (v) zmiany Statutu spółki RAFAKO. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: (i) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej RAFAKO, (ii) dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd wskazuje, że powyżej opisane żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawierało projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ znajduje się w załączniku nr 1. Inne dokumenty mające być przedmiotem obrad NWZ, w tym klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/wza/najblizsze-wz.

Załączniki

Inne komunikaty