Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATAL: strona spółki
8.08.2023, 13:36

1AT Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /„Spółka”/ niniejszym informuje, że w dniu 8 sierpnia 2023r. uzyskał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 193.573.050,00 zł /sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych/ do kwoty 216.073.050,00 zł /dwieście szesnaście milionów siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych/ w drodze emisji 4.500.000 /cztery miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł /pięć złotych/ każda /„Rejestracja”/ wyemitowanych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. z dnia 14 czerwca 2023r. w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej /„Uchwała WZA”/ oraz uchwały Zarządu nr 1 z dnia 18 lipca 2023r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki /„Uchwała Zarządu”/.
Na dzień niniejszego raportu bieżącego ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki (po Rejestracji) wynosi 44.714.610 /czterdzieści cztery miliony siedemset czternaście tysięcy sześćset dziesięć/ głosów, natomiast kapitał zakładowy jest reprezentowany przez 43.214.610 /czterdzieści trzy miliony dwieście czternaście tysięcy sześćset dziesięć/ akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł /pięć złotych/ każda, w tym: - 1.500.000 akcji imiennych serii A; - 13.604.600 akcji na okaziciela serii B; - 17.110.000 akcji na okaziciela serii C; - 10 akcji na okaziciela serii D; - 6.500.000 akcji na okaziciela serii E; - 4.500.000 akcji na okaziciela serii F. Zarząd Spółki przekazuje poniżej dokonane zmiany w treści Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie §3 ust. 1 Statutu Spółki: „§3. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 193.573.050,00 zł /sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych/ i dzieli się na 38.714.610 /trzydzieści osiem milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset dziesięć/ akcji o wartości nominalnej 5,00 zł /pięć złotych/ każda, w tym: 1/ 1.500.000 /jeden milion pięćset tysięcy/ akcji imiennych serii A, 2/ 13.604.600 /trzynaście milionów sześćset cztery tysiące sześćset/ akcji na okaziciela serii B; 3/ 17.110.000 /siedemnaście milionów sto dziesięć tysięcy/ akcji na okaziciela serii C; 4/ 10 /dziesięć/ akcji na okaziciela serii D; 5 6.500.000 /sześć milionów pięćset tysięcy/ akcji na okaziciela serii E.” Brzmienie §3 ust. 1 Statutu Spółki po Rejestracji: „§3. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 216.073.050,00 zł /dwieście szesnaście milionów siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych/ i dzieli się na 43.214.610 /czterdzieści trzy miliony dwieście czternaście tysięcy sześćset dziesięć/ akcji o wartości nominalnej 5,00 zł /pięć złotych/ każda, w tym: 1/ 1.500.000 /jeden milion pięćset tysięcy/ akcji imiennych serii A; 2/ 13.604.600 /trzynaście milionów sześćset cztery tysiące sześćset/ akcji na okaziciela serii B; 3/ 17.110.000 /siedemnaście milionów sto dziesięć tysięcy/ akcji na okaziciela serii C; 4/ 10 /dziesięć/ akcji na okaziciela serii D; 5/ 6.500.000 /sześć milionów pięćset tysięcy/ akcji na okaziciela serii E; 6 4.500.000 /cztery miliony pięćset tysięcy/ akcji na okaziciela serii F.” Wysokość kapitału docelowego po Rejestracji wynosi 2.500.000 zł /dwa miliony pięćset tysięcy złotych/. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. ***WAŻNE INFORMACJE*** Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje podlegają ograniczeniom i nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia, dystrybucji lub przesłania, bezpośrednio ani pośrednio, w całości ani w jakiejkolwiek części, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani innych krajów, gdzie publikacja, ogłoszenie, dystrybucja lub przesłanie byłoby niezgodne z prawem. Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega ATAL S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i w żadnym wypadku nie stanowi (i) oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia ani (ii) reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych spółki ATAL S.A., ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych. Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. PONADTO, NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO.

Załączniki

Inne komunikaty