Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATAL: strona spółki
8.08.2023, 17:11

1AT Podsumowanie subskrypcji akcji serii F ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /„Spółka”/ podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji 4.500.000 akcji na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł każda /„Akcje Serii F”/.
Akcje Serii F zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych /„KSH”/ w ramach oferty publicznej /„Oferta”/. 1/ Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Proces budowania księgi popytu został przeprowadzony w dniach 18-19 lipca 2023 r., natomiast proces zawierania umów objęcia Akcji Serii F został zakończony 28 lipca 2023 r. 2) Data przydziału papierów wartościowych: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii F doszła do skutku wraz z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich Akcji Serii F oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie Akcji Serii F i przydział akcji w rozumieniu przepisów KSH nie był konieczny. Proces zawierania umów objęcia Akcji Serii F został zakończony 28 lipca 2023 r. Wkłady na Akcje Serii F zostały wniesione w całości do dnia 28 lipca 2023 r. 3/ Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Przedmiotem subskrypcji było 4.500.000 Akcji Serii F. 4/ Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. 5/ Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Nie składano zapisów w rozumieniu KSH. W ramach Oferty objęto 4.500.000 Akcji Serii F. 6/ Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Nie dotyczy. W ramach Oferty objęto 4.500.000 Akcji Serii F. 7/ Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane /nabywane/: Akcje Serii F były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 56 zł za jedną Akcję Serii F. 8/ Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii F. W ramach Oferty objęto 4.500.000 Akcji Serii F. 9/ Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach Oferty, Akcje Serii F zostały objęte przez 48 inwestorów. 10/ Nazwa /firma/ subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii F nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego. 11/ Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość Oferty wyniosła 252.000.000 zł. 12/ Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji Serii F, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji w tym średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii F zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Spółki, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii F 13/ Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji Serii F, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji w tym średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii F zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Spółki, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii F 14/ Sposób opłacenia objętych /nabytych/ papierów wartościowych: Akcje Serii F zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne. a/ w przypadku gdy do objęcia /nabycia/ doszło w drodze potrącenia wierzytelności: Nie dotyczy, b)/ w przypadku gdy do objęcia /nabycia/ doszło w zamian za wkłady niepieniężne: Nie dotyczy. Podstawa prawna: §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty