Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATAL: strona spółki
10.08.2023, 18:26

1AT otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w ATAL S.A.

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /„Spółka”/ informuje, że w dniu 10.08.2023r. otrzymał w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 69 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od Juroszek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz Pana Zbigniewa Juroszka o zmianie udziału tych zawiadamiających w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z dokonaniem w dniu 08.08.2023r. przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 193.573.050,00 zł do kwoty 216.073.050,00 zł w drodze emisji 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł każda.
Po podwyższeniu kapitału zakładowego Juroszek Holding Sp. z o.o. posiada bezpośrednio, a Pan Zbigniew Juroszek pośrednio 32.265.418 akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł każda reprezentujących 74,66% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 33.765.418 głosów, stanowiących 75,51% ogólnej liczby głosów w Spółce Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

Załączniki

Inne komunikaty