Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT Powołanie Wiceprezesa Zarządu NTT System S.A.

Zarząd NTT System S.A. dalej: "Emitent, Spółka" informuje, iż dnia 23 sierpnia 2023 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania Członka Zarządu. Działając na podstawie §13 ust. 2 lit. b Statutu NTT System S.A., Rada Nadzorcza uchwałą nr 01/23/08/2023 powołała ze skutkiem na dzień 25 sierpnia 2023 roku Pana Jacka Kozubowskiego w skład Zarządu Spółki wspólnej VII kadencji Zarządu trwającej do dnia 24 października 2024 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowania.
Zgodnie z oświadczeniem Pan Jacek Kozubowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z oświadczeniem Pan Jacek Kozubowski nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jacek Kozubowski - posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), uzyskał tytuł magistra ekonomii na kierunku Ekonomika Pracy i Polityka Społeczna. Przebieg kariery zawodowej: 1981-1989 Zakład Budowlano-Remontowy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych"- Główny Ekonomista. Kierownik Działu Ekonomicznego 03.1989-10.1989 ADATA Sp. z o.o. - Kierownik Działu 1989-2006 Wiceprezes Zarządu NTT System Sp. z o.o. 1999-2006 Prezes Zarządu NTT System Transport Sp. z o.o. Od 2004 roku Wiceprezes Zarządu NTT System S.A. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty