Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IZOSTAL: strona spółki
25.08.2023, 7:11

IZS PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-08-25    
 
 
  IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  IZOSTAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  47-113 Kolonowskie  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Opolska 29  
  (ulica) (numer)  
  +48 77 405 65 00 +48 77 405 65 01  
  (telefon)  (fax)  
  info@izostal.com.pl www.izostal.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  756-00-10-641 530884678  
  (NIP)  (REGON)  
 REVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów449 598664 44797 463143 117 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej19 81012 3744 2942 665 
 Zysk (strata) brutto8 49112 6991 8412 735 
 Zysk (strata) netto6 98910 1321 5152 182 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej117 96429 89425 5726 439 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 189-2 256-908-486 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-110 968-22 848-24 055-4 921 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów2 8074 7906081 032 
 Liczba akcji32 744 00032 744 00032 744 00032 744 000 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR)0,210,310,050,07 
 Rozwodniona liczba akcji32 744 00032 744 00032 744 00032 744 000 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,210,310,050,07 
 Stan na:30.06.202331.12.202230.06.202331.12.2022 
 Aktywa razem523 601693 232117 655147 814 
 Zobowiązania długoterminowe40 04041 8188 9978 917 
 Zobowiązania krótkoterminowe236 692407 60553 18686 911 
 Kapitał własny246 869243 80955 47251 986 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <font size="10.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span style="line-height: 115%">Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walut&#281; Euro w&#160;nast&#281;puj&#261;cy spos&#243;b: pozycje dotycz&#261;ce skonsolidowanego sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w, skonsolidowanego sprawozdania z&#160;przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych, skonsolidowany zysk (strata) na akcj&#281; zwyk&#322;&#261; oraz skonsolidowany rozwodniony zysk (strata) na akcj&#281; zwyk&#322;&#261; za I p&#243;&#322;rocze 2023 r. (I p&#243;&#322;rocze 2022 r.) przeliczono wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;aszanych przez NBP obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca p&#243;&#322;rocza. Kurs ten wyni&#243;s&#322; 1 EURO = 4,6130</span><span>&#160; </span><span style="line-height: 115%">z&#322; (1 EURO = 4,6427</span><span>&#160; </span><span style="line-height: 115%">z&#322;). Pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wed&#322;ug &#347;redniego kursu og&#322;oszonego przez NBP, obowi&#261;zuj&#261;cego na&#160;dzie&#324; bilansowy. Kurs ten wyni&#243;s&#322; na 30.06.2023 roku &#8211;&#160;1&#160;EURO&#160;=&#160;4,4503&#160;z&#322; (na 31.12.2022 roku - 1 EURO =&#160;4,6899&#160;z&#322;).</span></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK IZOSTAL S.A. IP2023.pdfSKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU WRAZ Z PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM IZOSTAL S.A. 
 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. IP2023.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU 
 raport z przeglądu GK Izostal 6-2023r.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. 
 raport z przeglądu Izostal 6-2023 3 4-sig.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO IZOSTAL S.A. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-08-25MAREK MAZUREKPREZES ZARZĄDU  
 2023-08-25MAREK MATHEJAPROKURENT  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty