Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
25.08.2023, 8:07

RAE Wybór firmy audytorskiej

Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: "Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2023 roku Rada Nadzorcza Raen S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej Misters Audytor Adviser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 40 lok. 5, 02-520 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000375656, w celu:
1. dokonania przeglądu i sporządzenia raportu z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Raen sporządzanego na dzień 30 czerwca 2023 roku, na dzień 30 czerwca 2024 roku oraz na dzień 30 czerwca 2025 roku; 2. przeprowadzenia badania i sporządzenia sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Raen sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz na dzień 31 grudnia 2025 roku; 3. badania zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego z ESEF Grupy Kapitałowej Raen sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz na dzień 31 grudnia 2025 roku, 4. dokonania przeglądu i sporządzenia raportu z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Raen S.A. sporządzanego na dzień na dzień 30 czerwca 2024 roku oraz na dzień 30 czerwca 2025 roku, 5. przeprowadzenia badania i sporządzenia sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Raen S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz na dzień 31 grudnia 2025 roku, 6. dokonania oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Raen S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Raen S.A. sporządzanego za rok 2024 oraz za rok 2025, w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) (dalej zwana: „Ustawa o ofercie”). Wybrana firma audytorska jest wpisany na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 3704. Dotychczas Spółka korzystała z usług firmy Misters Audytor Adviser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w związku z badaniem sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, przeglądem półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2022 roku oraz dokonaniem oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Raen S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Raen S.A. sporządzanego za rok 2022. Ponadto Spółka ma zawartą umowę z ww. firmą na dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2023 roku, przeprowadzenie badania sprawozdania finansowych Spółki za 2023 rok oraz dokonanie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Raen S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Raen S.A. sporządzanego za rok 2023. Wybór firmy audytorskiej został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 Statutu Raen S.A. oraz art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie.

Inne komunikaty