Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
25.08.2023, 7:25

LTX PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-08-25    
 
 
  LENTEX SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  42-700 Lubliniec  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Powstańców Śląskich 54  
  (ulica) (numer)  
  (0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601  
  (telefon)  (fax)  
  lentex@lentex.com.pl www.lentex.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  575-00-07-888 150122050  
  (NIP)  (REGON)  
 Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*180 985198 98839 23442 860 
 EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)*30 93625 7766 7065 552 
 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży*44 67144 3109 6849 544 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)*23 40917 9175 0753 859 
 Zysk (strata) brutto*20 77516 1244 5043 473 
 Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej16 49812 9913 5762 798 
 Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej-2 673-576 
 Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy16 49815 6643 5763 374 
 Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej15 98610 2283 4652 203 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej22 071(1 184)4 785(255) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 866)(9 722)(621)(2 094) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(2 460)(33 745)(533)(7 268) 
 Przepływy pieniężne netto - razem16 745(44 651)3 630(9 617) 
 Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach37 157 31941 270 86637 157 31941 270 866 
 Zysk na jedną akcję**0,430,250,090,05 
 Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach37 157 31941 270 86637 157 31941 270 866 
 Rozwodniony zysk na jedna akcję**0,430,250,090,05 
  30.06.202331.12.2022***30.06.202331.12.2022*** 
 Aktywa razem482 260472 575108 366100 764 
 Zobowiązania118 29988 44526 58218 859 
 Zobowiązania długoterminowe40 30439 1949 0568 357 
 Zobowiązania krótkoterminowe77 99549 25117 52610 502 
 Kapitał własny363 961384 13081 78381 906 
 Kapitał podstawowy16 40016 4003 6853 497 
 Liczba akcji36 582 73339 182 73336 582 73339 182 733 
 Wartość księgowa na jedną akcję**9,809,412,202,01 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> * Prezentowane dane uwzgl&#281;dniaj&#261; tylko dzia&#322;alno&#347;&#263; kontynuowan&#261;. Wielko&#347;ci dotycz&#261;ce dzia&#322;alno&#347;ci zaniechanej zosta&#322;y opisane w nocie 1.27 niniejszego &#347;r&#243;drocznego skr&#243;conego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. </p> <p> ** Dane zaprezentowane zosta&#322;y w z&#322;otych/euro. </p> <p> *** Prezentowane dane por&#243;wnywalne zosta&#322;y przekszta&#322;cone co zosta&#322;o zaprezentowane w nocie 1.4 niniejszego skonsolidowanego &#347;r&#243;drocznego skr&#243;conego sprawozdania finansowego.<br><br> </p> <table> <tr width="37" height="16" style="height: 12.0pt"> <td colspan="11" height="16" class="xl71" width="708" style="height: 12.0pt; width: 530pt"> 1. Wybrane pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w przeliczono na EUR wg kursu og&#322;oszonego przez Prezesa NBP:<span>&#160;</span> </td> </tr> <tr height="16" style="height: 12.0pt"> <td colspan="8" height="16" class="xl74" width="572" style="height: 12.0pt; width: 428pt"> - dla danych na dzie&#324; 30.06.2023 Tabela kurs&#243;w nr 125/A/NBP/2023 z dnia 30.06.2023 r.<span>&#160;</span> </td> <td colspan="2" class="xl75" width="99" style="border-right-color: white; border-right-style: solid; border-right-width: .5pt; width: 74pt"> 1 EUR = 4,4503 </td> <td class="xl70" width="37" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 28pt"> &#160; </td> </tr> <tr height="16" style="height: 12.0pt"> <td colspan="8" height="16" class="xl74" width="572" style="height: 12.0pt; width: 428pt"> - dla danych na dzie&#324; 31.12.2022 Tabela kurs&#243;w nr 252/A/NBP/2022 z dnia 30.12.2022 r. </td> <td colspan="2" class="xl74" width="99" style="width: 74pt"> 1 EUR = 4,6899 </td> <td class="xl70" width="37" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; width: 28pt"> &#160; </td> </tr> <tr height="16" style="height: 12.0pt"> <td height="16" class="xl71" width="73" style="height: 12.0pt; width: 55pt"> &#160; </td> <td class="xl71" width="82" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 62pt"> &#160; </td> <td class="xl71" width="87" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 65pt"> &#160; </td> <td class="xl71" width="66" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 49pt"> &#160; </td> <td class="xl71" width="46" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 34pt"> &#160; </td> <td class="xl71" width="70" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 52pt"> &#160; </td> <td class="xl71" width="82" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 62pt"> &#160; </td> <td class="xl72" width="66" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 49pt"> &#160; </td> <td class="xl72" width="30" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 22pt"> &#160; </td> <td class="xl70" width="69" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 52pt"> &#160; </td> <td class="xl70" width="37" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 28pt"> &#160; </td> </tr> <tr height="16" style="height: 12.0pt"> <td colspan="11" height="16" class="xl73" width="708" style="height: 12.0pt; width: 530pt"> a) warto&#347;&#263; ksi&#281;gowa na 1 akcj&#281; = Kapita&#322; w&#322;asny w tys. z&#322; (stan na 30.06.2023r.) / &#347;redniowa&#380;ona liczba akcji w tys. szt.<span>&#160;</span> </td> </tr> <tr height="16" style="height: 12.0pt"> <td colspan="11" height="16" class="xl77" width="708" style="height: 12.0pt; width: 530pt"> 363.961 / 37.157,319 = 9,80 z&#322; </td> </tr> <tr height="16" style="height: 12.0pt"> <td colspan="11" height="16" class="xl73" width="708" style="height: 12.0pt; width: 530pt"> b) warto&#347;&#263; ksi&#281;gowa na 1 akcj&#281; w EUR =<span>&#160; </span>Kapita&#322; w&#322;asny w tys. EUR (stan na 30.06.2023 r.) / &#347;redniowa&#380;ona liczba akcji w tys. szt.<span>&#160;</span> </td> </tr> <tr height="16" style="height: 12.0pt"> <td colspan="11" height="16" class="xl77" width="708" style="height: 12.0pt; width: 530pt"> 81.783 / 37.157,319= 2,20 EUR<br><br>2. Wybrane pozycje sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w za 6 miesi&#281;cy 2023 roku (6 miesi&#281;cy 2022 roku) przeliczono na EUR wg kursu b&#281;d&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w ustalonych przez Prezesa NBP z 6 miesi&#281;cy 2023 roku : 4,6130 (6 miesi&#281;cy 2022 roku : 4,6427)<br><br>3. Zysk na jedn&#261; akcj&#281; zwyk&#322;&#261; w EUR = zysk na jedn&#261; akcj&#281; w PLN: kurs &#347;redni EUR za ostatnie 6 miesi&#281;cy = 0,43 z&#322;/akcj&#281; : 4,6130 =0,09 EUR/akcj&#281;<br> </td> </tr> </table> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 Raport 2Q 2023.pdfSkonsolidowany rozszerzony raport GK Lentex za I półrocze 2023 roku 
 GK Lentex - RAPORT- przegląd MSSF konsolidacja 30.06.2023 wersja sprawozdanie skrócone.pdfRaport biegłego z przeglądu środrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Lentex 
 Lentex S.A. - RAPORT- przegląd MSSF 30.06.2023 wersja sprawozdanie skrócone.pdfRaport biegłego z przeglądu środrocznego sprawozdania finansowego Lentex 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-08-25Adrian GrabowskiPrezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty