Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

KRI Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 września 2023 r. w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2023 informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki, tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („BEST") żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 września 2023 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 33/2023 („ZWZ”) – następujących zmian w porządku obrad ZWZ, wynikających z żądania BEST:
1) po dotychczasowym punkcie 16 wprowadzono zgodnie z żądaniem BEST jako punkt 17 treść zaproponowanego przez BEST punktu oznaczonego takim numerem; 2) po dotychczasowym punkcie 17 wprowadzono zgodnie z żądaniem BEST jako punkt 19 treść zaproponowanego przez BEST punktu oznaczonego takim numerem. W konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej, odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja punktów 17 i 18 dotychczasowego porządku obrad ZWZ. W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r. 7. Rozpatrzenie: i. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso, ii. jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., iii. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso, iv. oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdań finansowych (jednostkowe i skonsolidowane) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, v. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r. 8. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r. 9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r. 10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał o udzieleniu absolutorium byłemu członkowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Podłowskiemu. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu absolutorium byłemu członkowi Zarządu Spółki – Panu Janowi Pawłowi Lisickiemu. 18. Zaprezentowanie Walnemu Zgromadzeniu zastosowania w Spółce Zasad Dobrych Praktyk GPW 2021. 19. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z przeglądu opcji strategicznych. Dyskusja. 20. Zamknięcie obrad. Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu, projekty uchwał ZWZ, z uwzględnieniem przedłożonego przez BEST projektu uchwały odnoszącego się do punktu 17 w zmienionym porządku obrad ZWZ. Informacje dotyczące ZWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej: https://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/gielda/walne-zgromadzenia/

Załączniki

Inne komunikaty