Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATAL: strona spółki
7.09.2023, 7:50

1AT PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-07    
 
 
  ATAL SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ATAL S.A. Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  43-400 Cieszyn  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Stawowa 27  
  (ulica) (numer)  
  +48 (33) 857 59 01 +48 (33) 857 59 02  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@atal.pl www.atal.pl  
  (e-mail)  (www)  
  5482487278 240415672  
  (NIP)  (REGON)  
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022 
 SKROCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE     
 AKTYWA OBROTOWE3 055 2902 976 051686 536634 566 
 AKTYWA RAZEM3 256 3083 178 081731 705677 644 
 KAPITAL WLASNY1 252 8851 301 742281 528277 563 
 ZOBOWIAZANIE DLUGOTERMINOWE715 828607 490160 849129 532 
 ZOBOWIAZANIE KROTKOTERMINOWE1 287 5951 268 849289 328270 549 
 ZOBOWIAZANIA2 003 4231 876 339450 177400 081 
 PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY PRODUKTOW, TOWAROW,MATERIAŁÓW537 811875 883116 586188 658 
 ZYSK Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ166 764208 43136 15144 894 
 ZYSK BRUTTO179 868236 49438 99250 939 
 ZYSK NETTO144 716185 25131 37139 902 
 SKROCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE     
 AKTYWA OBROTOWE3 024 9972 947 909679 729628 565 
 AKTYWA RAZEM3 232 2233 156 097726 293672 956 
 KAPITAL WLASNY1 219 5401 265 419274 035269 818 
 ZOBOWIAZANIE DLUGOTERMINOWE694 743589 009156 111125 591 
 ZOBOWIAZANIE KROTKOTERMINOWE1 317 9401 301 669296 146277 547 
 ZOBOWIAZANIA2 012 6831 890 678452 258403 138 
 PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY PRODUKTOW, TOWAROW, MATERIAŁÓW537 572875 772116 534188 634 
 ZYSK Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ163 513197 76535 44642 597 
 ZYSK BRUTTO181 592225 48039 36548 567 
 ZYSK NETTO147 694182 52732 01739 315 
 
 <html> <head> </head> <body> <p class="Default" style="margin-bottom: 6.65pt"> <span><font size="8.0pt">- poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wed&#322;ug kurs&#243;w obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; okresu sprawozdawczego, a mianowicie: na dzie&#324; 30.06.2023r., tj. 1 EUR - 4,4503 PLN, oraz na dzie&#324; 31.12.2022r., tj. 1 EUR - 4,6899 PLN. </font></span> </p> <p class="Default"> <span><font size="8.0pt">- poszczeg&#243;lne pozycje sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;ywu &#347;rodk&#243;w pieni&#281;&#380;nych przeliczono wed&#322;ug kurs&#243;w stanowi&#261;cych &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR, obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca w danym okresie sprawozdawczym, a mianowicie za okresy: 01.01.2023r.&#8211; 30.06.2023r.: 1 EUR - 4,6130 PLN, oraz 01.01.2022r.&#8211; 30.06.2022r.; 1 EUR - 4,6427 PLN. </font></span> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 SSF GK ATAL SA 2023-06 - FINAL.pdfśródroczne skrócone sprawozdanie finansowe GK ATAL za 1 półrocze 2023 
 GK ATAL Sprawozdanie Zarządu 1H2023.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK ATAL SA za 1 półrocze 2023 
 2410 Atal S.A. 2023 PSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdfRaport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 
 2410 ATAL S.A. 2023 PSSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdfRaport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-07Zbigniew JuroszekPrezes Zarządu  
 2023-09-07Mateusz BromboszczWiceprezes Zarządu  
 2023-09-07Angelika KliśCzłonek Zarządu  
 2023-09-07Urszula JuroszekCzłonek Zarządu ds. Kadrowo-Płacowych  
 2023-09-07Andrzej Biedronka-TetlaCzłonek Zarządu ds. Finansowych  
 2023-09-07Aleksandra MichalskaGłówny Księgowy  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty